Zgłaszanie manuskryptu

Autorze, manuskrypt możesz zgłosić za pomocą witryny czasopisma (tu własnie jesteś) o ile masz w niej konto. Jeżeli masz, to Zaloguj się. Jeżeli nie, to Zarejestruj się. Jeżeli nie jesteś pewien czy masz albo nie pamiętasz hasła, to skontaktuj sie z nami.

Sprawdź czy masz gotowe informacje wymagane przez redakcję

Wymagamy od autorów, by przed rozpoczęciem zgłaszania manuskryptu upewnili się, że mają przygotowane wszystkie informacje wymagane przez redakcję (patrz: lista poniżej). Będą je musieli wprowadzić w trakcie zgłaszania. Ich brak może spowodować odrzucenie manuskryptu. W przypadku pytań prosimy o kontakt.
 • Autorzy
 • Tytuł
 • Słowa klucze
 • Abstrakt
 • Bibliografia (gdy wymagana dla danego typu artykułu)

Wytyczne dla autorów

Autorów zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasad związanych z etyką pisania artykułów. Przede wszystkim, wymaga się osobistego wkładu w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych elementów treściowych tekstu.

Wymagania wobec treści głównej

Treść główna powinna spełniać następujące kryteria:

 • format: RTF lub DOC,
 • objętość: nie przekraczająca 40 000 znaków,
 • czcionka i akapit:
  – Times New Roman
  – wielkość 12 punktów
  – odstęp wiersza 1,5
  – brak wcięć
  – brak przenoszenia wyrazów
  – akapity zaznaczone enterem
  – brak wyróżnień w tekście, z wyjątkiem kursywy
  – wszystkie marginesy w wielkości 2 cm,
 • przypisy i odnośniki bibliograficzne według wzoru przyjętego przez redakcję „Studiów Włocławskich”,
 • poprawność językowa.

Odwołania do literatury – cytowania – powinny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować cały zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony.

Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • publikacje samoistne: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy
 • artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak „w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót „red.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy
 • artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy
 • materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu
 • w zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, taż
 • przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: nazwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu [kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu cytowania prosimy o kontakt z redakcją telefonicznie według podanych numerów.

Wymagane dołączenia do treści głównej

 • zestawienie wykorzystanej literatury – bibliografia
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.
  Należy uwzględnić tylko pozycje cytowane w przypisach w układzie alfabetycznym, podzielone na źródła i opracowania,
 • abstrakt:
  – w języku polskim (ok. 800 znaków ze spacjami),
  – w języku angielskim (ok. 1500 znaków ze spacjami),
 • tytuł,
 • alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe (nie więcej niż 6),
 • nota biograficzna o autorze zawierająca:
  – imię i nazwisko,
  – stopień lub tytuł naukowy,
  – stanowisko i miejsce pracy,
  – afiliacja,
  – nr ORCID,
  – adres e-mail do korespondencji.

Zgłaszanie treści

Redakcja przyjmuje wyłącznie treści oryginalne – nigdzie dotąd niepublikowane.

Treści do publikacji należy:

 • zgłaszać na stronie internetowej:
  StudiaWloclawskie.PL
 • przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
  Redakcja@StudiaWloclawskie.PL
 • przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
  Redakcja „Studiów Włocławskich”, ul. Karnkowskiego 3, 87-800 Włocławek

Recenzja treści

Treści podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów. Ocenie poddane są:

 • zgodność tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych z treścią,
 • merytoryczna wartość pracy,
 • właściwe ujęcie struktury pracy,
 • poprawność użytej terminologii naukowej,
 • właściwe sformułowanie wniosków końcowych.

Adresy e-mail recenzentów podane są na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.