Troska ks. Rocha Nieszporskiego o stan materialny parafii w Rząśni

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.27

Słowa kluczowe:

budownictwo sakralne, duszpasterstwo, ks. Roch Nieszporski, Rząśnia

Abstrakt

Archiwum Parafii w Rząśni zawiera interesujące dokumenty ukazujące działalność ks. Rocha Nieszporskiego w tej parafii w okresie 44 lat. Powierzono mu stanowisko proboszcza, ponieważ posiadał odpowiednie walory moralne i doświadczenie w pracy duszpasterskiej. Początki jego pracy duszpasterskiej były trudne ze względu na mały i znajdujący się w złym stanie technicznym kościół oraz niski poziom religijności mieszkańców. W tych okolicznościach ks. Roch Nieszporski wykazał się niezachwianą wiarą i ponadprzeciętną gorliwością. Dzięki temu udało mu się pozyskać odpowiednie środki na budowę nowej murowanej świątyni. Głównymi jej fundatorami byli Franciszka i Maciej Płaczkowscy. Do urządzenia wnętrza zostali zatrudnieni znani warszawscy rzeźbiarze i malarze. Poświęcenie kościoła rozpoczęło nowy etap w dziejach parafii, który zapoczątkował zwiększenie religijności wiernych i ich udziału w formach pobożności.

Biogram autora

ks. Michał Widera - Uniwersytet Opolski

Kapłan (2015) archidiecezji częstochowskiej (2015–); mgr (teologia, 2015, UPJPII, Kraków); dr nauk teologicznych (historia Kościoła, 2021, UO, Opole). Zainteresowania naukowe – II Rzeczpospolita, dzieje diecezji kujawsko-kaliskiej i częstochowskiej.

Bibliografia

ArDWł, Akta Konsysytorza Generalnego Włocławskiego, sygn. AKGWłocł. pers. 407, Nieszporski Roch.

Archiwum Parafii w Rząśni, Kronika parafii Rząśnia, brak sygn.

Archiwum Parafii w Rząśni, Zbiór dokumentów o parafii Rząśnia, brak sygn.

–––––

Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1852, Varsaviae 1852.

Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1881, Varsaviae 1881.

„Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej” 1857, nr 18; nr 20.

Łaski J., Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 10, Warszawa 1889.

–––––

Batowski Z., Cengler Faustyn, w: PSB, t. 3, red. W. Konopczyński, Kraków 1937, s. 227–228.

Biernacka R., Simmler Jakub Józef, w: PSB, t. 37, red. H. Markiewicz, Warszawa – Kraków 1996–1997, s. 511–515.

[Dar p. Okońskiego], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 188, s. 2.

Dłubak J., Z parafii Rząśnia [I], „Gazeta Świąteczna”, 4(1884), nr 208, s. 5; [II], 8(1888), nr 388, s. 6–7.

Duchniewski J., Kolator, w: EK, t. 9, red. B. Migut, Lublin 2002, kol. 309.

Dwa pogrzeby, „Kurier Warszawski”, 33(1853), nr 230, s. 1117.

Dwa pogrzeby, „Kurier Warszawski”, 76(1896), nr 17, s. 2. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112369326-008

Encyklopedia kościelna podług teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami, t. 10, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1877.

Gajewski M., Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979.

Gręźlikowski J., Działalność kościelna biskupów włocławskich w okresie kujawsko-kaliskim diecezji, PrKan, 56(2013), nr 3, s. 103–167. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2013.56.3.05

Gryglewski J., Siemkowice, „Przegląd Katolicki”, 35(1897), nr 10, s. 154–156.

[Jeden z najpiękniejszych darów dla nowo budującego się kościoła w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 176, s. 3; nr 186, s. 2.

Kaczmarek A., Duchowieństwo dekanatu radoms(zczańs)kiego w latach 1819–1867.

Studium strukturalno-biograficzne, Częstochowa 2017.

Kapuściński J., Duchowieństwo parafii Dobryszyce, „Zeszyty Radomszczańskie”, 9(2014), s. 241–276.

Kęsik K., Ks. Edward Zimmerman i Henningowie. O zabawach działoszyńskiej młodzieży w połowie XIX w., „Na Sieradzkich Szlakach”, 37(2021), nr 1, s. 51–54.

Konarski S., Strzałecki Antoni Jan, w: PSB, t. 44, red. A. Romanowski, Warszawa – Kraków 2006–2007, s. 558–560.

Kufel R.R., Archiwum parafialne w teorii i praktyce, Zielona Góra 2021.

Kufel R.R., Jak prowadzić kronikę parafialną? Poradnik, Zielona Góra 2014.

Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011.

Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018.

Kwiatkowska M.I., Rzeźbiarze warszawscy XIX w., Warszawa 1995.

Malinowski J., Malarstwo polskie XIX w., Warszawa 2003.

[Na mszał dla kościoła w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 159, s. 2.

Nowak T.A., Duchowieństwo parafii Chełmo na przestrzeni wieków, CzST, 32(2004), s. 99–133.

[Nowo budujący się kościół w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 148, s. 2.

[O chętnym ofiarowaniu się p. Kantora], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 178, s. 3.

[O potrzebie oprawy mszału dla kościoła w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 177, s. 2.

[O wznoszącej się wspaniałej świątyni Pańskiej we wsi Rząśnia], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 104, s. 2.

[Obraz dla kościoła w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 190, s. 3.

[Obraz św. Macieja zamówiony u p. Józefa Simmlera], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 169, s. 2.

Prejs R., Przedmowa, w: R.R. Kufel, Archiwum parafialne w teorii i praktyce, Zielona Góra 2021, s. 5.

Szkutnik P., Akta dziekana brzeźnickiego 1819–1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012.

Śp. ks. Roch Nieszporski, „Słowo”, 15(1896), nr 13, s. 2.

Śp. Marceli Berent, „Kurier Poranny”, 15(1891), nr 340, s. 3.

Urban W., Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań – Warszawa 1979, s. 480–496.

[W dalszym ciągu darów dla nowo budującego się kościoła w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 149, s. 2–3; nr 151, s. 2.

[W dalszym ciągu ofiar w naturze dla nowo budującego się kościoła parafialnego w Rząśni], „Kurier Codzienny”, 3(1867), nr 171, s. 2.

Widera M., Działalność duszpasterska ks. Rocha Nieszporskiego w Rząśni w dokumentacji archiwum parafialnego, „Rocznik Łódzki”, 72(2022), s. 121–132.

Wilemska E., Konsystorz, w: EK, t. 9, red. B. Migut, Lublin 2002, kol. 743–744.

Wlaźlak W.P., Duchowieństwo parafii Rząśnia w okresie niewoli narodowej, CzST, 34(2006), s. 227–238.

Wlaźlak W.P., Rząśnia, w: EK, t. 17, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 726.

Wojciechowski G., Prezenta, w: EK, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 394–395.

[Z fabryki Bankowej na Solcu], „Kurier Codzienny”, 1(1865), nr 144, s. 2.

[Z pracowni Pana Adama Zelta], „Kurier Warszawski”, 47(1867), nr 100, s. 607.

–––––

http://nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=157165 [16.02.2022].

https://polishgenealogy1.blogspot.com/2017/04/trzcinski.html [16.02.2022].

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Widera, M. (2023). Troska ks. Rocha Nieszporskiego o stan materialny parafii w Rząśni. Studia Włocławskie, 25, 590–608. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.27

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia