Jezuickie „Missye Katolickie” (1882-1891) – początkowy okres działalności pierwszego polskiego czasopisma misyjnego: jego rozwój, kształtowanie, tematyka i funkcje wydawnicze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.16

Słowa kluczowe:

misje, czasopisma, pierwsze czasopismo, funkcje prasy, paradygmat wydawniczy, Missye Katolickie

Abstrakt

Pierwsze czasopisma misyjne na świecie: „Les Annales de la Propagation de la Foi” oraz „Les Missions Catholiques” są wydawane od 1822 r. Sześćdziesiąt lat później rozpoczęto publikowanie w Krakowie, przez jezuitów, tytułu: „Missye Katolickie”. Był to pierwszy polskojęzyczny periodyk, który powstał gdy Polska była pod zaborami. Powstał z jednej strony dzięki publikacji encykliki Leona XIII Santa Dei civitas (1880 r.), która zachęcała do szerokiego zaangażowania w misje ad gentes Eklezji, a z drugiej strony dzięki zmianom politycznym i podpisaniu konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Austrią (1885 r.). Do tej pory pismo to nie było przedmiotem szerszych analiz prasoznawczo-misjologicznych. Ze względu na obszerność 59 lat wydawniczych – na potrzeby studium czasokres badawczy ograniczony został do pierwszej dekady publikowania periodyku.

W toku prowadzonych badań wskazano na genezę powstania pisma, jego założenia, tematykę, sposób przekazu oraz realizację przez redakcję funkcji wydawniczych. Jak wykazano, jezuicki miesięcznik, ze względu na to, że był prekursorem misyjnych mediów w języku polskim, stał się, w wielu wskazanych w badaniach obszarach, wzorem paradygmatycznym do późniejszej redakcji czasopism misyjnych.

Biogram autora

o. Marcin Wrzos OMI - Instytut Mazenodianum

Kapłan (2004) Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej; mgr (teologia, 2004, UAM, Poznań; politologia, 2008, UAM, Poznań; dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 2008, UAM, Poznań); dr nauk teologicznych (misjologia, 2013, UKSW, Warszawa); dr hab. nauk teologicznych (t. środków społecznego przekazu, 2021, UKSW, Warszawa). Autor artykułów i książek naukowych dotyczących misji w środkach społecznego przekazu i wykorzystania środków społecznego przekazu na misjach. Bada Internet w kontekście obecności w nim Kościoła, a także dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Redaktor naczelny czasopisma „Misyjne Drogi” (2012–) i portalu internetowego Misyjne.PL (2015–).

Bibliografia

„Missye Katolickie”, 1(1882) - 10(1891).

–––––

Adamski A., Łęcicki G., Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, w: „Studia Medioznawcze” 2 (2016), s. 11-24. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.468

Kaleta A., Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001,

Malek R., Stulecie czasopisma „Die Katholischen Missionen”, w: CT (44) 1975, s. 189-195.

Mazzei L., Chiesa e comunicazione. I mass media della Santa Sede, Roma 1997.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.

Wrzos M., Główne idee teologiczne, historia i funkcje oblackiego czasopiśmiennictwa misyjnego w Polsce (1926-2016), Poznań 2016.

Wrzos M., Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum. Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym, w: „Nurt SVD” 2018, 2 (144), s. 85-108.

Wrzos M., Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 2013.

Wrzos M., Wiodące polskie czasopiśmiennictwo misyjne w okresie pandemii Covid-19, jego funkcjonowanie, przekaz oraz realizacja funkcji prasowych, Poznań [mps].

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Wrzos, M. (2023). Jezuickie „Missye Katolickie” (1882-1891) – początkowy okres działalności pierwszego polskiego czasopisma misyjnego: jego rozwój, kształtowanie, tematyka i funkcje wydawnicze. Studia Włocławskie, 25, 290–314. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.16

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły