Dialog według papieża Pawła VI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.6

Słowa kluczowe:

Kościół, dialog, świat, papież Paweł VI, jasność, ufność, otwartość, ekumenizm

Abstrakt

Artykuł jest refleksją nad propozycją dialogu papieża Pawła VI zawartą w jego encyklice Ecclesiam suam. Kościół pełni swą misję zbawczą w ciągle zmieniającym się świecie. Stojąc wobec dzisiejszego świata, wobec trudności dotarcia do niego, musi Kościół szukać sposobów wypełnienia swej misji zbawczej. Musi podejmować na nowo refleksję nad swoją samoświadomością, odnową i wychodzeniem do świata. Kościół powinien nawiązać dialog ze społecznością ludzką na wzór dialogu między Bogiem a ludźmi, dialogu zbawienia. Mówiąc o potrzebie dialogu, Papież określa jego właściwości: jasność, łagodność, ufność i roztropność; wspomina o metodach i niebezpieczeństwach. Określa także adresatów, z którymi dialog należy prowadzić. Są nimi: powszechna społeczność ludzka, niewierzący, wyznawcy religii niechrześcijańskich, wyznawcy religii chrześcijańskich oraz członkowie Kościoła katolickiego. Wzywa wreszcie do czynów, bo od nich zależy współczesna żywotność Kościoła.

Biogram autora

Zbigniew Skrobicki - UMK

Dr filozofii, emerytowany wykładowca katolickiej nauki społecznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, AAS, 57(1965), s. 5–67.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, AAS, 57(1965), s. 1025–1115.

Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, AAS, 57(1965), s. 90–107.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, AAS, 57(1965), s. 948–941.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 377–401.

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 507–523.

Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, AAS, 56(1964), s. 609–659, tłum. pol., Paryż 1967.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, Paris 1968.

Baudouin Ch., Au commencement était l’action, w: Dialogue ou violence, Neuchâtel 1963, s. 12–28.

Bea A., Rozważania o rodzinie ludzkiej, Kraków 1967.

Congar Y., Le dialogue, loi du travail oecuménique, structure de l’intelligence humaine, w: Dialogue ou violence, Neuchâtel 1963, s. 37–54.

König F., Chrześcijaństwo w obliczu dialogu z niewierzącymi, „Więź”, 12(1969), nr 9, s. 5–11.

Morawska A., Dialog z niewierzącymi, „Więź”, 10(1967), nr 1, s. 52–63.

Moysa S., Założenia i podstawy współczesnego dialogu międzywyznaniowego, „Znak”, 15(1963), nr 12, s. 1397–1407.

Philips G., L’Eglise dans le monde d’aujourdhoui, „Concilium”, 1(1965), nr 6, s. 11–25.

Sobczyk W., Wychowanie do dialogu w katechizacji, „Katecheta”, 11(1967), nr 1, s. 6–13.

Stanowski A., O potrzebie prawdziwego dialogu między wierzącymi, „Więź”, 10(1967), nr 11–12, s. 67–75.

Turowicz J., Karta dialogu. Pierwsza encyklika Pawła VI, „Tygodnik Powszechny”, 18(1964), nr 37, s. 1.

Wagner J., Płaszczyzny dialogu, „Życie i myśl”, 18(1968), nr 1, s. 6–16.

Weron E., Dialog w niebezpieczeństwie, HD, 36(1967), nr 3(129), s. 177–181.

Wilkanowicz S., Dialog od różnych stron, „Znak”, 19(1967), nr 12, s. 1573–1580.

Zabłocki J., Kościół i świat współczesny, Warszawa 1967.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Skrobicki, Z. (2021). Dialog według papieża Pawła VI. Studia Włocławskie, 23, 113–128. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.6

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły