Uświęcające zadanie Kościoła i prawo do sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci

Autor

  • Bartosz Trojanowski Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.23

Słowa kluczowe:

prawo do sakramentów, sakramenty, niebezpieczeństwo śmierci, prawa wiernych, obowiązki szafarzy

Abstrakt

W celu możliwości realizowania prawa wiernych do sakramentów należy posiadać odpowiednią dyspozycję (por. kan. 843 § 1 KPK). Z tego powodu Prawodawca w szczególnych sytuacjach życia, jakim jest niebezpieczeństwo śmierci, zmienia normy, a niektóre wręcz zawiesza, aby wierni mogli przyjąć sakramenty, które w tym momencie najbardziej są im potrzebne do zbawienia. W ten sposób realizowane jest najwyższe prawo Kościoła salus animarum, które wyraża wolę Bożą i jako prawo Boże jest wyznacznikiem innych praw, które muszą być jemu podporządkowane. Dlatego analiza prawodawstwa dotyczącego poszczególnych sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci pozwala zauważyć realizację tego prawa, a jednocześnie wykazać intencję Prawodawcy i sposób postępowania zgodny ze słusznością kanoniczną w sytuacjach wątpliwości oraz przypadkach nieuregulowanych przez prawo powszechne.

Bibliografia

Sobór Florencki, Bulla unii z Ormianami Exultate Deo, 22 XI 1439, w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 3, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 493–543.

Sobór Trydencki, Kanony o sakramentach, 1547, w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 4/1, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 357–361.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 4 XII 1963, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 23–78.

Pius XII, Encyklika Mediator Dei, 20 XI 1947, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_20111947.html [08.03.2021].

Pius XII, Konstytucja apostolska Sacramentum ordinis, 30 XI 1947, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/sacramentum_ordinis_30111947.html [09.03.2021].

Franciszek, pap., List motu proprio Spiritus Domini, 10 I 2021, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html [12.03.2021].

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o kwestii dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego, 15 X 1976, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_pl.html [11.03.2021].

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List „Prot. N. 2607/98/L”, 18 XII 1999, „Notitiae”, 35(1999), s. 537–540.

Komisja ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, Coetus studiorum «De sacramentis» (series altera: sessio III), „Communicationes”, 10(1978), s. 81–82.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Augustyn z Hippony, In Ioannis Evangelium, VI, 1,7: PL 35, 1428.

Bartnik C., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003.

Beal J., Coriden J., Green T., New commentary on the Code of Canon Law, New York 2000.

Blanco M., Commentary on c. 850, w: Exegetical commentary on the Code of Canon Law, vol. 3/1, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Montreal – Chicago 2004, s. 432–433.

Broglio T., Alcune considerazioni sulla «communicatio in sacris», „Quaderni di Diritto Ecclesiale”, 6(1993), nr 1, s. 83–91.

Frank E., I Sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, Roma 2012.

Ghirlanda G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, Roma 2014.

Ghirlanda G., Il sacramento dell’Ordine e la vita dei chierici, Roma 2020.

Ghirlanda G., Ordine sacra, w: I sacramenti della Chiesa, red. A. Longhitano, s. 251–297.

Hendriks J., Diritto matrimoniale, Milano 2001.

Incitti G., Il sacramento dell’Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministero dalla formazione all’esercizio, Roma 2013.

Maffeis A., Penitenza e unzione dei malati, Brescia 2012.

Montini G., L’unzione degli infermi e la «communicatio in sacri», „Quaderni di Diritto Ecclesiale”, 9(1996), nr 3, s. 321–336.

Montini G., La morte come fine del mondo individuale. Il pericolo di morte nel diritto canonico: normativa e significato ecclesiologico, w: La fine del tempo. Quaderni teologici del Seminario di, vol. 8, red. G. Canobbio, Brescia 1998, s. 309–344.

Nowicka U., Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historycznoprawne, Wrocław 2007.

Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.

Pighin B.F., Diritto sacramentale canonico, Venezia 2016.

Plezia M., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1998.

Rincón-Pérez T., Commentary on c. 889, w: Exegetical commentary on the Code of Canon Law, vol. 3/1, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Montreal – Chicago 2004, s. 539.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Trojanowski, B. (2022). Uświęcające zadanie Kościoła i prawo do sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci. Studia Włocławskie, 24, 454–473. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.23

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły