Ks. Idzi Radziszewski - twórca Uniwersytetu Lubelskiego

Autor

  • Mirosław Kalinowski KUL, Sekretariat Rektora

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.4

Słowa kluczowe:

Idzi Benedykt Radziszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, szkolnictwo wyższe, działalność naukowa, Lublin

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę przedstawienia osoby i dzieła ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego w dziejach miasta Lublin. W pierwszej części zwraca się uwagę na kontekst społeczno-historyczny i koncepcję uczelni lubelskiej oraz prace organizacyjne. W dalszej kolejności podjęte zostały zagadnienia związane z początkiem uczelni i pierwszą inauguracją roku akademickiego, jej tożsamością oraz zaangażowaniem ks. Radziszewskiego w szerszy kontekst życia społecznego miasta Lublin. Współczesne formy upamiętnienia Założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawia ostatnia część artykułu.

Bibliografia

Archiwum Uniwersyteckie KUL, Zespół Przedwojenny, Erekcja Uniwersytetu Lubelskiego 1918–1923, sygn. 2.

Biblioteka Uniwersytecka KUL, Dział Rękopisów, Zbiór tymczasowy, rps 820, 1139.

Dział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, sygn. 1885.

Radziszewski I., Uniwersytet katolicki w Polsce, w: I. Radziszewski, Pisma, red. S. Janeczek, M. Maciołek, R. Charzyński, Lublin 2009, s. 371–383.

Biela A., Idzi Radziszewski. Charyzmatyczny psycholog, Lublin 2018.

Burba P., Kapłan z Włocławka symbolem Lublina. Sylwetka ks. Idziego Radziszewskiego w świetle prasy lubelskiej, w: Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, red. S. Janeczek, M. Krupa, Lublin 2013, s. 109–139.

Dębiński A., Pyter M., Wizjoner i Realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.

Karolewicz G., Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 47–70.

Karolewicz G., Karol Jaroszyński (1877–1929) fundator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.

Karolewicz G., Ksiądz Idzi Radziszewski. 1981–1922, Lublin 1998.

Karolewicz G., Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1, Lublin 1996.

Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918–1925, wstęp i red. G. Karolewicz, Lublin 1978.

Kramiszewska A., Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.

Kremer P., Ks. Rektor Idzi Radziszewski, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego”, 1(1923), z. 1, s. 25–42.

Kremer P., Śp. Ks. Idzi Radziszewski, rektor i założyciel Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, Włocławek 1922.

Orłowska J., Dzienniki. 1918–1952, red. i opr. J. i W. Machowie, Lublin 2020.

Ryba M., Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości, Warszawa –Radzymin 2018.

Stanowski A., Działalność naukowa, wydawnicza i popularyzatorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przed powstaniem Towarzystwa Naukowego KUL (1918–1934), „Summarium”, 1973, nr 2, z. 2 [nr 22], s. 41–49.

Szeliga-Szeligowska E., Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach uniwersytetu. 1917–1920, opr. J. Jaźwierska, Lublin 2020.

Ścibor E., Życie i działalność społeczno-obywatelska Leona Przanowskiego (1844–1924), „Bibliotekarz Lubelski”, 53(2010), s. 49–63.

Wilk S., Wizytator apostolski Achilles Ratti na Lubelszczyźnie, w: Veritatem in carite. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. W. Depo [i in.], Lublin 2011, s. 337–344.

Wodzianowska I., Deo et Patriae. Rektor Idzi Radziszewski (1918–1922) – uczony i dzieło, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1918–2018, t. 1: 1918–1944, red. G. Bujak, Lublin 2019, s. 21–71.

Wojtkowski A., Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–1944, w: Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Rechowicz, Lublin 1969, s. 21–104.

Wojtkowski A., Ks. Idzi Radziszewski (1871–1922), RF, 1(1948), s. 228–249.

Wojtyła K., Uniwersytet Katolicki: koncepcja i zadania (Na 50-lecie KUL), ZN KUL, 11(1968), nr 3–4 (43–44), s. 13–16.

Wyszyński S., Katolicki Uniwersytet Lubelski a społeczeństwo, w: Deo et Patriae, Lublin 1948.

Zięba J., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Narodziny uczelni, Lublin 2008.

„Głos Lubelski”, 14 IX 1918, 27 XI 1918.

„Kurier Warszawski”, 2 IX 1918; 24 X 1918.

„Ziemia Lubelska”, 18 IX 1918; 3 XII 1918; 10 XII 1918; 16 II 1919; 28 IV 1920.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Kalinowski, M. (2022). Ks. Idzi Radziszewski - twórca Uniwersytetu Lubelskiego. Studia Włocławskie, 24, 63–81. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.4

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły