Pojęcie i funkcja symbolu religijnego

Autor

  • Andrzej Nowicki UŚ Katowice

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.10

Słowa kluczowe:

symbol, znak, religia, symbol religijny, język religijny, teologia, liturgia

Abstrakt

Punktem wyjścia naszej refleksji jest najpierw próba zdefiniowania pojęcia symbolu w oparciu o analizę zakresu jego ewoluowania począwszy od starożytności, aż po czasy współczesne. Następnie przedmiot naszych analiz stanowi wartość poznawcza symboli w religii rozpatrywana z punktu widzenia ich funkcji i znaczenia. W tym kontekście działaniem koniecznym staje się potrzeba weryfikacji przestrzeni relacji między symbolem a językiem religijnym oraz specyfikacja symboli religijnych rozpatrywana pod kątem ich istoty, warstw i nieredukowalności.

Bibliografia

Barbour G., Symbole i mity, w: G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, Kraków 1984.

Berger P.L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.

Betz O., Elementare Symbole, Freiburg 1987.

Biebl P., Symbole geben zu lernen, Neukirchen-Vluyn 1989.

Bucher A, Symbol – Symbolbildung – Symbolerziehung, St. Ottilien 1990.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977.

Cassirer E., Philosophie der symbolischen Formen, Damstadt 1923–1929.

Cassirer E., Symbol a język, Poznań 1995.

Chauvet L.M., Du symbolique au symbole, Paris 1979.

Decyk J., Znaki liturgiczne w życiu chrześcijanina, „Horyzonty wiary”, 6(1995), s. 1–13.

Dupre L., Inny wymiar, Kraków 1991.

Eliade M., Aspekty mitu, Warszawa 1998.

Eliade M., Methodological Remarks on the Study of Religious Symbolism, w: The History of Religions. Essays in Methodology, red. M. Eliade, J.M. Kitagawa, Chicago 1959, s. 86–107.

Fonessen F., Der Symbolbegriff in griechischen Denken, w: M. Lurker, Beittrüge zum Symbol, Baden-Baden 1982, s. 9–16.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.

Geertz C., Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols, „Antioch Review”, 17(1957), nr 4, s. 421–437. https://doi.org/10.2307/4609997

Geertz C., Religion as a Cultural System, w: M. Lambek, A Reader in the Anthropology of Religion, Blackwell 2002, s. 61–82.

Goldman R., Religious Thinking from Childhood to Adolescence, London 1964.

Goldman R., Vorfelder des Glaubens. Kindgemässene religiöse Unterweisung, Neukirchen-Vluyn 1972.

Grace W., The Linguistic Construction of Reality, London 1987.

Guardini R, Liturgie und liturgische Bildung, Würzburg 1966.

Hajduk A., Wychowanie do rozumienia znaków i symboli liturgicznych, „Horyzonty wiary”, 9(1998), s. 5–18.

Hertle V., Saller M., Spuren entdecken. Zum Umgung mit Symbolen, München 1987.

Humboldt W. von, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, Lublin 1970.

Jung C.G., Wandlungen und Symbole der Libido. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, „Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen”, 3(1911), 4(1912).

Kasper W., Fede e storia, Brescia 1975.

Kłoczkowski A., Między samotnością a wspólnotą, Wstęp do filozofii religii, Tarnów 1994.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma..., Horrr metaphysicus, Poznań 1999.

Kowalski A.P., Mit a sztuka w Ernesta Cassirera filozofii form symbolicznych, „Filo-Sofija”, 3(2003), nr 1(3), s. 117–130.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa1988.

Langer S., Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst, Frankfurt 1965.

Leeuw G. van der, Fenomenologia religii, Warszawa 1977.

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Longosz S., Symbole wiary, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki [i in.], Lublin – Kraków 2002, s. 1159–1164.

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.

Maggiolini A., Współczesne nauczanie Kościoła na temat doświadczenia, ComP, 16(1996), nr 5, s. 14–32.

Malinowski B., Mit w psychice człowieka pierwotnego, w: B. Malinowski, Mit, magia, religia, Warszawa 1990, s. 296–351.

Marion J.L., Poznanie miłości, ComP, 15(1995), nr 5, s. 59–72.

Müller M., Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Leipzig 1980.

Ortiques E., Le discours et le symbole, Paris 1962.

Rahner K., Hörerdes Wortes. Zum Grundlegung einer Religionsphilosophie, München 1941.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975.

Ricoeur P., Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning, Texas 1976.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

Rusecki M., Symbol, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki [i in.], Lublin – Kraków 2002, s. 1153–1159.

Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Searle J., Czynności mowy. Rozważania o filozofii języka, Warszawa 1987.

Sicari A.M., Głupstwo Krzyża, ComP, 16(1996), s. 60–69.

Spicq C., Agapè dans le Nouveau Testament, Paris 1959.

Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994.

Sztajer S., Mit żywy i martwy. W poszukiwaniu mitu autentycznego, „Przegląd Religioznawczy”, 4(2002), s. 38–52.

Taylor J.R., Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

Tillich P., Dynamika wiary, Poznań 1997.

Tillich P., Gesammelte Werke, Stuttgart 1964.

Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków 1994.

Tillich P., Symbol religijny, w: Symbole i symbolika, Warszawa 1991

Turner V., The forest of symbols, Ithaca and London 1974.

Weisgerber L., Vom Weltbild der deutschen Sprache, Bonn 1974.

Węcławski T., Wspólny świat religii, Kraków 1995.

Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1981.

Winch P., Znaczenie języka religijnego, w: P. Winch, Etyka a działanie, Warszawa 1990, s. 130–164.

Wisse S., Das Religigiöse Symbol, Essen 1963.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Nowicki, A. (2022). Pojęcie i funkcja symbolu religijnego. Studia Włocławskie, 24, 199–212. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.10

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły