Księdza profesora Leonarda Fica badania i studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice i oryginalności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.2

Słowa kluczowe:

buddyzm, buddyzm w kulturze Zachodu, chrześcijaństwo, dialog chrześcijańsko-buddyjski, Jan Paweł II, wychowanie w buddyzmie, zbawienie w buddyzmie

Abstrakt

Ks. prof. Leonard Fic od wielu lat prowadzi badania oraz studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice oraz oryginalności. Zaangażowany jest w promocję dialogu katolicko-buddyjskiego. Interesuje się teologią religii oraz komparatystyką religii. Skupia się na problematyce „Boga” oraz Jezusa Chrystusa, która jest wyzwaniem dialogu z buddyzmem.

Ważnym tematem badawczym jest zbawienie w buddyzmie. Cennym opracowaniami ks. L. Fica są hasła oraz artykuły encyklopedyczne podejmujące zagadnienia religii Dalekiego Wschodu i Indii. Zainteresowania naukowe dotyczą też zaangażowania papieża Jana Pawła II w dzieło dialogu międzyreligijnego. Zarówno artykuły jak i książki autorskie ks. L. Fica stanową rodzaj propedeutyki dialogu Kościoła katolickiego z buddyzmem. Dużo uwagi uczony ten poświęcił buddyzmowi w kulturze Zachodu. Opracował nadto temat soteriologii buddyzmu.

Ks. L. Fic w spojrzeniu na dialog z religiami Orientu jest wierny nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Kieruje się wytycznymi soborowej Deklaracji Nostra aetate oraz Magisterium Kościoła.

Bibliografia

Buddyzm i hinduizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Lach, Z.J. Kijas, Kraków 2000.

Dajczer T., Buddyzm w swej specyfice o odrębności wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993.

Dembowski B., Wprowadzenie do Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrze-ścijańskich, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 327–332.

Sakowicz E., Chrześcijaństwo wobec hinduizmu i buddyzmu, HD, 69(1991), nr 1, s. 41–51.

Sakowicz E., Dialog Kościoła katolickiego z buddyzmem. Zarys faktograficzny, w: Dni Buddyjskie (Materiały z sesji naukowej), red. E. Śliwka, M. Brześcicki, Pieniężno 1990, s. 152–179.

Sakowicz E., Papież Jan Paweł II o buddyzmie, HD, 61(1992), nr 2–3, s. 63–72.

Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów posobo-rowych, Warszawa 2006.

Sakowicz E., Religioznawstwo, Lublin 2009.

Wańka A., [rec.] Leonard Fic, Buddyzm w kulturze Zachodu, Lublin 2016 (Religie Świata – Świat Religii, t. 18); AtK, 166(2016), z. 3, s. 607–611.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Sakowicz, E. (2021). Księdza profesora Leonarda Fica badania i studia naukowe nad buddyzmem w jego specyfice i oryginalności. Studia Włocławskie, 23, 21–39. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.2

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły