Duchowość małżeńsko-rodzinna w publikacjach księdza profesora Ireneusza Werbińskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.5

Słowa kluczowe:

ks. Ireneusz Werbiński, teologia duchowości, małżeństwo, rodzina, świętość

Abstrakt

Podejmowanie problematyki rodziny jest obecnie nie tylko aktualne, ale i potrzebne. Dla środowiska naukowego w Polsce w obszarze teologii duchowości, hagiologii i psychologii jest zdecydowanie uznana za ważną, oryginalna i twórcza praca badawcza ks. prof. Ireneusza Werbińskiego. Pozwala ona zrozumieć charakter życia duchowego konkretnego człowieka (wymiar egzystencjalno-personalistyczny), ale i środowiska, w którym rodzi się i kształtuje. Jedną z charakterystycznym dominant twórczości ks. Werbińskiego – jako teologa i psychologa – jest duchowość małżeńsko-rodzinna, którą zawsze postrzega i umieszcza w rozumieniu „genealogii divina” i antropologii chrześcijańskiej. Ks. Ireneusz Werbiński przygotował dużo oryginalnych i twórczych tekstów, które stanowią inspirację, aby ten obszar wiedzy pogłębiać i rozwijać. Na potrzeby niniejszego opracowania sięgnięto do kilkudziesięciu liczących się publikacji tego znamienitego autora, w których wykazuje się on bogatą źródłowo i merytorycznie twórczością poświęconą licznym zagadnieniom z zakresu antropologii biblijnej, etyki, duchowości, psychologii czy edukacji. W rzetelny i dociekliwy sposób postrzega i analizuje dokonujące się przemiany, często o negatywnym zabarwieniu i bezpośrednio uderzające w równowagę i naturalny porządek małżeństwa i rodziny, nieodzowny w prawidłowym jej funkcjonowaniu. Praca naukowo-badawcza ks. prof. Ireneusza Werbińskiego w obszarze problematyki małżeńskiej i rodzinnej osadzona jest w ściśle określonej pozycji aksjologicznej, przez co wyraźnie uwypuklone zostaje uprzywilejowane miejsce antropologii i duchowości chrześcijańskiej. W prowadzonym dyskursie paradygmatycznym ks. Werbiński daleki jest od występującego w literaturze tzw. zacietrzewienia światopoglądowego.

Biogram autora

Wojciech Cichosz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab.; kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, Rzym 1981.

Jan Paweł II, Rodzinom chrześcijańskim trzeba przywrócić ufność. Spotkanie z rodzinami w Watykanie, 12 października 1980, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kraków 1990, s. 12–19.

Werbiński I., Aktualność duchowego przesłania Janusza Korczaka, „Ateneum Kapłańskie”, 164 (2015), s. 268–282.

Werbiński I., Czy wszyscy święci odznaczali się dojrzałą osobowością, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2001, s. 152–167.

Werbiński I., Czystość małżeńska a życie duchowe w rodzinie, „Ateneum Kapłańskie”, 148(2007), s. 244–266.

Werbiński I., Droga do dojrzałości chrześcijańskiej według ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Włocławskie”, 3(2000), s. 296–311.

Werbiński I., Eucharystia drogą do świętości, „Teologia i Człowiek”, 7–8(2006), s. 289–305.

Werbiński I., Komplementarność powołań w Kościele, „Horyzonty Wiary”, 3(1999), s. 55–64.

Werbiński I., Małżonkowie – życie duchowe, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 244–245.

Werbiński I., Maryja wzorem świętości kobiety, „Salvatoris Mater”, 5(2003), nr 1, s. 111–124.

Werbiński I., Medytacja jako droga uświęcenia człowieka, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J.M. Popławski, t. 2, Lublin 2001, s. 183–196.

Werbiński I., Modlitwa – dialog człowieka z Bogiem, „Paedagogia Christiana”, 2/26 (2010), s. 135–147.

Werbiński I., Modlitwa małżonków, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 278–281.

Werbiński I., Modlitwa rodzinna, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 279–281.

Werbiński I., Nazaretańska szkoła wychowania w rodzinie, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 6(2007), s. 55–67.

Werbiński I., Nazaretański styl życia duchowego w rodzinie, „Ateneum Kapłańskie”, 147(2006), s. 21–33.

Werbiński I., „Nie lękajcie się być świętymi” – Jan Paweł II o świętości, w: Fides quaerens intellectum. Wiara poszukująca zrozumienia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Toruń 2004, s. 289–307.

Werbiński I., Obecność Boga w modlitwie, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 79–96.

Werbiński I., Obraz dojrzałej osobowości chrześcijanina na przykładzie Maryi, „Studia Włocławskie”, 6(2003), s. 414–430.

Werbiński I., Osobowość świętego na przykładzie św. Józefa, „Studia Theologica Varsaviensia”, 34(1996), nr 2, s. 255–263.

Werbiński I., Posłuszeństwo Ojcu drogą świętości Maryi, „Salvatoris Mater”, 4(1999), s. 30–43.

Werbiński I., Problemy i zadania współczesnej hagiologii, Toruń 2004.

Werbiński I., Przygotowanie kobiety do realizacji drogi powołania życiowego według Jadwigi Zamoyskiej, „Studia Włocławskie”, 10(2007), s. 229–241.

Werbiński I., Przyjęcie „chrztu nawrócenia” szansą rozwoju duchowego, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 118–126.

Werbiński I., Rodzice – mistrzowie życia duchowego, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 383–384.

Werbiński I., Rola modlitwy w kształtowaniu duchowości życia małżeńsko-rodzinnego, w: Teologia, ekumenizm, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Włocławek 2006, s. 520–528.

Werbiński I., Struktura, funkcje i psychospołeczne uwarunkowania przeżyć religijnych u dzieci i młodzieży, Warszawa 1985 (mszps w Bibliotece UKSW).

Werbiński I., Świętość kobiety na przykładzie św. Teresy z Ávila, w: „Sequela evangelica”. Tożsamość życia konsekrowanego, red. I. Werbiński, S. Suwiński, Toruń 2015, s. 113–133.

Werbiński I., Świętość Niepokalanej wzorem dla współczesnego człowieka, „Salvatoris Mater”, 3(2001), nr 1, s. 63–75.

Werbiński I., Świętość w świetle dekretów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych po II Soborze Watykańskim, Warszawa 1993.

Werbiński I., Wychowanie do modlitwy w Katechizmie Kościoła katolickiego, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin1996, s. 89–108.

Werbiński I., Wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, w: Pukam do drzwi waszych domów i pragnę się z wami spotkać. Rozważania na temat Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 209–222.

Werbiński I., Zaburzenia relacji między rodzicami i ich wpływ na rozwój dziecka, „Studia nad Rodziną” 6(2000), s. 97–106.

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.

Bagrowicz J., Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 121–128.

Cichosz W., Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010.

Cichosz W., Pedagogiczne TAK dla cywilizacji życia! Język życia a język śmierci, w: Człowiek. Religia. Zdrowie, red. A. Dymer, Szczecin 2011, s. 261–271.

Cichosz W., Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych. Od rodziny nuklearnej do rodziny globalnej, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 248–266.

Cichosz W., Wychowanie integralne. Praktyczna recepcja Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni 1992–2010, Pelplin 2019.

Dziekoński S., Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006.

Goodman N., Wstęp do socjologii, red. A. Fabiś, Poznań 2001.

Hansemann G., Wychowanie religijne, tłum. S. Szczyrbowski, Warszawa 1988.

Koska W., Chrześcijanin w świecie współczesnym, Poznań 1982.

Krzysteczko H., Modele i wartości rodziny dawnej i współczesnej, w: Rodzina. Historia i współczesność, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2005, s. 129–137.

Misiurek J., Życie i działalność naukowo-badawcza ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 9–21.

Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, red. K. Majdański, Warszawa – Łomianki 1995.

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, red. M. Marczewski, t. 1: Familiologia, Gdańsk 2016; t. 2: Wychowanie rodzinne, Gdańsk 2017; t. 3: Wychowanie do rodziny, Gdańsk 2018.

Sobczyk A.J., Ujęcie świętości w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 22–33.

Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, w: Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 2005, s. 193–200.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Cichosz, W. (2020). Duchowość małżeńsko-rodzinna w publikacjach księdza profesora Ireneusza Werbińskiego. Studia Włocławskie, 22, 91–106. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.5

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły