Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po II wojnie światowej

Autor

Słowa kluczowe:

Stolica Apostolska, Unia Europejska, integracja europejska, chrześcijaństwo

Abstrakt

Europa z chrześcijaństwem była związana od początku działalności w Rzymie apostołów św. Piotra i św. Pawła. Po zakończeniu II wojny światowej Stolica Apostolska odnosiła się przychylnie do idei unifikacyjnych Europy i uważała, że zjednoczenie powinno objąć wszystkie kraje, które uznają chrześcijaństwo za podstawę cywilizacji europejskiej. Stolica Apostolska w 1970 roku nawiązała formalne stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską. Problematyce europejskiej szczególnie wiele uwagi poświęcił Jan Paweł II, który od początku swojego pontyfikatu wziął na siebie odpowiedzialność za duchowe i moralne oblicze Europy. Według papieża, Kościół i Europa są to dwie rzeczywistości ściśle ze sobą przez wieki związane. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Kościół katolicki w Polsce ma świadomość, że przyspieszyło to wymianę doświadczeń, co może zaowocować nową jakością w naszym przeżywaniu wiary. Mimo pozytywnej postawy Kościoła wobec zjednoczenia Europy pojawiły się wśród niektórych europejskich polityków poglądy, że chrześcijaństwo i Kościół rzymskokatolicki nie są konieczne dla owocnego zjednoczenia naszego kontynentu, a czasem wręcz mogą to zjednoczenie utrudniać. Do takiego myślenia skłaniał traktat z Maastricht (1992), a następnie traktat lizboński (13 XII 2007) ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ten ostatni zakładał przyjęcie tzw. Karty Praw Podstawowych, którego Polska wraz z Czechami i Wielką Brytanią nie podpisała. Każdy kraj przystępujący do Unii Europejskiej zobowiązany jest do respektowania tzw. wartości europejskich, które są nieprecyzyjne, a miejscami sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi.

Biogram autora

Józef Dębiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Uzyskał stopień magistra na Wydziale Teologicznym KUL w zakresie teologii dogmatycznej oraz stopień magistra na Wydziale Historycznym UMK w Toruniu w zakresie nauk historycznych. W 2000 r. obronił pracę doktorską, a w 2010 r. uzyskał tytuł dr. hab. historii. Wykładowca UMK w Toruniu, a następnie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Opublikował trzy książki i kilkadziesiąt artykułów z zakresu historii i teologii.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Dębiński, J. (2018). Udział Kościoła w zjednoczeniu Europy po II wojnie światowej. Studia Włocławskie, 20, 445–464. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/175

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły