Religijność wrocławskiej młodzieży akademickiej na podstawie próby "studium przypadku" opartego o praktykę sakramentu spowiedzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.15

Słowa kluczowe:

kształtowanie się religijności, młodzież akademicka, sakrament pokuty i pojednania, spowiedź

Abstrakt

Przyglądając się zjawisku odchodzenia od praktyki sakramentu spowiedzi wśród wiernych Kościoła katolickiego w krajach Europy Zachodniej nasuwa się pytanie, czy sakrament ten jest jeszcze potrzebny? Czy spowiedź niesie wymierne korzyści tym, którzy z niej korzystają, czy jest może praktyką pozbawioną sensu? Chcąc odpowiedzieć sobie na te pytania przeprowadzono badania wśród wrocławskiej młodzieży akademickiej. Niniejszy artykuł daje odpowiedź na postawione w badaniach pytanie: jakie dziedziny religijności kształtowane są poprzez praktykę sakramentu pokuty i pojednania u młodzieży akademickiej? Odwołując się do koncepcji religijności C. Walesy, postanowiono udowodnić na podstawie zaprojektowanych badań, że sakrament pokuty i pojednania kształtuje religijność młodzieży akademickiej w takich jej dziedzinach, jak: świadomość religijna, uczucia religijne, decyzje religijne, poczucie więzi ze wspólnotą Kościoła, praktyki religijne, moralność religijna i doświadczenia religijne.

Bibliografia

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 1984, Kraków 2006.

Franciszek, pap., Audiencja generalna Zdrowo jest się zawstydzić, 19 II 2014, OsRomPol, 35(2014), nr 3–4.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa [i in.], Poznań 2007.

Obrzędy pokuty dostosowane do diecezji polskich, Katowice 2013.

Augustyn J., Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia, Kraków 2011.

Fowler J., Stages of faith. The psychology of human development and the quest for meaning, New York 1995.

Greger P., Miłosierdzie Boże w spotkaniu spowiednika z penitentem, „Anamnesis”, 69(2012), z. 2, s. 57–63.

Gurba E., Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011, s. 287–311.

Krzysteczko H., Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi: studium teologicznopastoralne, Katowice 1998.

Rydz E., Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych, Lublin 2012.

Tokarski S., Dojrzałość religijna, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 147–178.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Banaczyk, M. (2022). Religijność wrocławskiej młodzieży akademickiej na podstawie próby "studium przypadku" opartego o praktykę sakramentu spowiedzi. Studia Włocławskie, 24, 295–306. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.15

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły