Teologiczne treści modlitw liturgicznych święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.18

Słowa kluczowe:

Chrystus, kapłan, Najwyższy Kapłan. Wieczny Kapłan, kapłaństwo, uczestnictwo, modlitwy prezydencjalne

Abstrakt

W artykule dokonano analizy liturgicznych tekstów mszalnych ze święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W pierwszej części wspomniano formularze mszy wotywnych o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i wskazano na motywy ustanowienia święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które jest obchodzone w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Teologię danego święta ukazują przede wszystkim modlitwy prezydencjalne, czyli: kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po Komunii oraz antyfony na wejście i na Komunię. Do tych modlitw należałoby dodać prefację, ale święto to, nie posiada własnej prefacji. Ramy artykułu nie pozwoliły także dokonać egzegezy perykop biblijnych czytanych w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Główne treści teologiczne święta sprowadzają się do ukazania Chrystusa jako Wiecznego i Najwyższego Kapłana, będącego jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, kapłaństwa ministerialnego pełnionego przez biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwa wspólnego wiernych.

Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan diecezji kaliskiej; absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Anselmianum i Papieskiego Uniwersytetu im. Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie; Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kierownik Zakładu Teologii Praktycznej; Głównym przedmiotem jego badań jest soborowa i posoborowa teologia liturgii, a szczególnie teologia sakramentów, natura liturgii, teologia roku liturgicznego, pobożność ludowa i kult św. Józefa.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 48–78.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, Rzym 1998.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, Watykan 2004.

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekret stwierdzający heroiczność cnót biskupa José Maria Garcia Lahiguera, OsRomPol, 32(2011), nr 8–9, s. 60.

Lettera della Congregazione, „Notitiae”, 49(2012), nr 7–8, s. 336.

Missa votiva D.N. Jesu Christi summi et aeterni Sacerdotis, AAS, 28(1936), s. 54–56.

Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum curare cognitum, editio iuxta sextam typicam, Ratisbonae 1962, s. [68]–[70].

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, editio tipica, Typis PolyglotisVaticanis 1970, s. 834–835.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, editio tipica altera, Typis Polyglotis Vaticanis 1975, s. 858–859.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio tipica tertia, Typis Polyglotis Vaticanis 2002, s. 1160.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2004.

Msza Święta na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Dodatek, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2013, s. 4–5.

Pontyfikał rzymski, Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999.

Barba M., L’Eucologia della Festa di Nostro Signore Gesù Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote, „Notitiae”, 49(2012), nr 7–8, s. 383–405.

Lijka K., Nowe święto – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „Liturgia Sacra”, 19(2013), nr 1, s. 5–19.

Mocydlarz W., Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego, „Sympozjum”, 22(2018), nr 2(35), s. 39–60. https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.019.9700

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Paciorek A., List do Hebrajczyków. Tłumaczenie, wstęp, komentarz, Lublin 1988.

Ostrowski D., Kopacz I., Zięba T., Jezusa Chrystusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana: nowe święto dla Polski, RBL, 67(2014), nr 1, s. 50–52. https://doi.org/10.21906/rbl.31

Vanhoye A., List do Hebrajczyków, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1608–1625.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Kwiatkowski, D. (2022). Teologiczne treści modlitw liturgicznych święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Studia Włocławskie, 24, 366–379. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.18

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły