Eucharystia w relacji do sakramentów uzdrowienia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.4

Słowa kluczowe:

Eucharystia, sakrament pokuty, namaszczenie chorych, jedność, relacja, zbawienie, grzech, przebaczenie, choroba, uzdrowienie

Abstrakt

Artykuł przedstawia ontologiczną więź istniejącą między Eucharystią i sakramentami chrześcijańskiego uzdrowienia, czyli pokutą i namaszczeniem chorych. Jedności wspomnianych sakramentów nie tyle należy szukać w możliwościach połączenia ich czasie jednej celebracji, gdyż w przypadku sakramentu pokuty jest to niemożliwe. Ścisły związek Eucharystii z sakramentem pokuty i namaszczeniem chorych wynika z wydarzeń śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia uobecnia te wydarzenia pod osłoną znaków, a pozostałe sakramenty czerpią z nich swoją skuteczność i owocność. Poprzez sakrament pokuty człowiek zyskuje odpuszczenie grzechów, co stało się możliwe dzięki śmierci zmartwychwstaniu Chrystusa. Wolność od grzechu pozwala na pełne zjednoczenie się z Chrystusem w komunii eucharystycznej. Sakrament namaszczenia chorych łączy osoby cierpiące z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa i w ten sposób staje się dla nich sakramentem uzdrowienia i zbawienia. Pełnia tych rzeczywistości uobecnia się w Eucharystii w wymiarze aktualnym i eschatologicznym.         

 

 

Biogram autora

ks. Dariusz Kwiatkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kapłan (1991–1992) diecezji włocławskiej; diecezji kaliskiej (1992–); mgr (teologia, 1991, KUL, Lublin); mgr lic. nauk teologicznych (liturgika, 1996, Anselmianum, Rzym, IT); dr nauk teologicznych (liturgika, 1998, Angelicum, Rzym, IT; nostryfikacja – 1999, UKSW, Warszawa); dr hab. nauk teologicznych (2011, UAM, Poznań); prof. UAM, Poznań (2014–). Kierownik (2017–2019) Zakładu Liturgiki i Homiletyki, UAM, Poznań; kierownik (2019–) Zakładu Teologii Praktycznej, UAM, Poznań. Zainteresowania naukowe – teologia liturgii odnowiona po Soborze Watykańskim II; józefologia.

Bibliografia

Sobór Trydencki, Sesja XIII, Dekret o Najświętszym Sakramencie, rozdz. II, 290, w: Breviarium fidei, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988, s. 397–406.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 1963, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 48–78.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–168.

Paweł VI, Konstytucja apostolska O sakramencie namaszczenia chorych, w: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1980, s. 9–13.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Poznań 2003.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum, 25 III 2004, Poznań 2004.

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Anno dell’Eucaristia. Suggerimenti e proposte, 1 X 2004, Vaticano 2004.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1980.

Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981.

Anafora Jana Chryzostoma, w: Wieczerza Mistyczna, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1988, s. 125–129.

Jan Chryzostom, Vidi Dominum, hom. 6,3, w: PG 56, 139.

Nauka Dwunastu Apostołów, Didache, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 1, oprac. M. Michalski, Warszawa 1975, s. 18–20.

Grześkowiak J., Eucharystia. Człowiek. Świat, Włocławek 1997.

Kwiatkowski D., Gli effetti del sacramento degli infermi secondo l’Ordo unctionis infirmorum e il Catechismo della Chiesa Cattolica, Roma 1998.

Nadolski B., Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 1992.

Stefański J., Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II, Poznań 1988.

Triacca A.M., Gli “effetti” dell’Unzione degli infermi. Il contributo del nuovo “Ordo Unctionis Infirmorum” ad un problema di teologia sacramentaria, „Salesianum”, 38(1976), s. 3–41.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Kwiatkowski, D. (2023). Eucharystia w relacji do sakramentów uzdrowienia. Studia Włocławskie, 25, 61–74. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.4

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły