Budynki prepozytury szpitalnej w Krzepicach w końcowym okresie istnienia (1793–1821)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.28

Słowa kluczowe:

kościół Świętego Ducha, Krzepice, parafia, prebenda szpitalna, szpital

Abstrakt

Historia parafii szpitalnej i opieki dobroczynnej w Krzepicach rozpoczęła się w 1436 r., kiedy został ufundowany kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i św. Stanisława. Zapewne pierwotna forma hospitale funkcjonowała już co najmniej sto lat wcześniej, kiedy erygowano w tym mieście parafię św. Jakuba Apostoła. Szlak handlowy związany z cotygodniowymi targami powodował gromadzenie się wielu osób, które z różnych przyczyn wymagały opieki charytatywnej.

Prepozytura szpitalna przez cały okres swojego istnienia (1436–1821) była samodzielną prebendą pod zarządem kanoników regularnych. Tylko ostatni prebendarz – ks. Ignacy Westereowski był księdzem świeckim. Doszukując się przyczyn upadku tego ośrodka należy zwrócić uwagę na kilka czynników, zwłaszcza o charakterze politycznym i personalnym. Ustabilizowany czas do 1793 r. pozwalał prowadzić duszpasterstwo szpitalne ostatniemu duchownemu przedrozbiorowej Polski – ks. Antoniemu Chmielarskiemu w tradycyjny sposób. Normalizacja umożliwiała nawet przeprowadzenie kilku remontów i napraw kościoła i szpitala. W chwili agresji państwa pruskiego na Rzeczpospolitą w 1793 r. parafia krzepicka stała się częścią nowego tworu politycznego zwanego Südprussen. Nowy prawodawca upaństwowił wszelkie instytucje dobroczynne odbierając Kościołowi zarząd nad nimi oraz majątki ziemskie. Parafia szpitalna była wolna od tego zaboru, co jednak nie ominęło parafii św. Jakuba w tym samym mieście, ale ostatecznie to zaważyło na rozwiązaniu prebendy szpitalnej w niedalekiej przyszłości. Nieprzychylność kamery pruskiej względem instytucji katolickich oraz przemarsze wojsk pruskich, napoleońskich i rosyjskich przez Krzepice nadwyrężyły budżet prebendy szpitalnej. Uposażenie w całości pokrywało utrzymanie szpitala, a nie kościoła. Po przegranej Napoleona w Rosji w 1812 r., w roku następnym w Krzepicach osiadły wojska rosyjskie, które korzystały pełnymi garściami z dóbr parafii szpitalnej. Desekracja kościoła 14 marca 1826 r. stanowi datę rozwiązania prebendy szpitalnej. Mimo braku osobnego probostwa, nadal pozostała opieka szpitalna, która od teraz była prowadzona zarówno przez Kościół jak i magistrat miejski.

Powyższe fakty udało się ustalić na podstawie dostępnych archiwaliów, w  decydowanej większości wykorzystanych po raz pierwszy do pracy naukowej. Przetarcia przysłowiowych szlaków dokonał w 1914 r. ks. Stanisław Muznerowski, dzięki któremu pojawił się temat szpitalnictwa w ogólnej historii małego miasteczka Krzepice. Dzięki poszerzonej kwerendzie w innych archiwach udało się zdecydowanie uszczegółowić obraz funkcjonowania prebendy, zwłaszcza w jego schyłkowym okresie. Temat nie jest definitywnie zamknięty, gdyż mogą zostać odkryte nowe materiały w tej kwestii. Obecne czasy, w których dokumenty archiwalne zostają upowszechniane w postaci skanów ogólnodostępnych w zbiorach internetowych na coraz większą skalę, czynią to zadanie o wiele łatwiejszym.

Biogram autora

ks. Kamil Kęsik - Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Kapłan (2011) archidiecezji częstochowskiej; mgr (teologia, 2011, UPJPII, Kraków); dr nauk teologicznych (historia Kościoła, 2017, UO, Opole).

Bibliografia

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza:

Acta Conventum et Ec[c]lesiam Krzepicensem concernem [1803–1812], sygn. KD 121.

Akta [dziekana dekanatu krzepickiego tyczące się] kościoła parafialnego miasta Krzepic od 1817 do 1859 roku, sygn. KD 122.

Akta Konsystorza Generalnego Kaliskiego w przedmiocie kościoła i probostwa w Krzepicach [1803–1836], sygn. KK 23.

Akta Konsystorza Generalnego Kaliskiego w przedmiocie kościoła szpitalnego w Krzepicach [1813–1852], sygn. KK 24.

Akta Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczące się kościoła parafialnego w Krzepicach w dekanacie krzepickim oficjalacie piotrkowskim założone w r[oku] 1832 [–1840], sygn. KK 173.

Liber mortorum [1787–1807], sygn. KM 1224.

Unikat aktów zmarłych parafii rzymskokatolickiej Praszka [1826–1836], sygn. KM 2738.

Księga zmarłych, sygn. KM 4064.

–––––

Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej: Series personarum instituti Canonicorum Regularium Lateranensiam in Canonia

et Decanatu Krzepicensi (1791), sygn. AKM I 77.

–––––

Archiwum Diecezjalne we Włocławku:

Akta wizytacji biskupów gnieźnieńskich, Inwentarz kościoła szpitalnego w Krzepicach w dekanacie tymże spisany roku 1797, sygn. 0395 (dawna sygn. AAG. Wiz. 95).

Akta wizytacji biskupów gnieźnieńskich, Visitatio decanatis ecclesiae hospitalis Krzepicensis ex mandato Celissimi Principius Archiepiscopi Gnesnensis per Carolum Wolski canonicum collegiatorum Lanciensis et Vielunensis Decanus forrneum Krzepicensem die 30 X 1800, sygn. 03102 (dawna sygn. AAG. Wiz. 102).

Akta wizytacji biskupów kujawsko-kaliskich, Wizytacja dekanatu krzepickiego z 1824 r., sygn. 045 (dawna sygn. ABKKal. Wiz. 5(387); 43).

Pismo Rządu Gubernialnego Kaliskiego do Urzędu Municypalnego Miasta Kalisza z 31 III 1893, sygn. AKGWłocł. pers. nr 495, Siennicki Franciszek.

–––––

Archiwum Państwowe w Łodzi: Akta osobiste Erazma Tarchalskiego burmistrza miasta Krzepic, sygn. Rząd Gubernialny Piotrkowski 1896.

–––––

Ordo Divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro Anno 1837, Varsaviae [brw.].

–––––

Banaszek M., Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 1987.

Cieśla R., Blask dawnych Krzepic, wyd. 1, Krzepice 1997, wyd. 2, 2007.

Dola K., Opieka społeczna Kościoła, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań – Warszawa 1979, s. 343–345.

Dola K., Szkice z działalności dobroczynnej i społecznej Kościoła katolickiego na historycznych ziemiach polskich do 1918 r., w: Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej, red. F. Wolnik, Opole 2014, s. 91–153.

Dola K., Szpitale w średniowiecznej Polsce pod zarządem kościelnym, w: Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej, red. F. Wolnik, Opole 2014, s. 47–90.

Góralski Z., Działalność charytatywna w Polsce przedrozbiorowej, Kraków 1973.

Grad S., Kościelna działalność arcybiskupa i prymasa Jana Łaskiego, w: Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 5, red. H. Wyczawski, Warszawa 1979, s. 181–322.

Jędrysiak J., Parzymiechy – 750 lat historii, Lipie 2018.

Kęsik K., Pruska dominacja w Territorium Vielunense (1793–1806), „Rocznik Wieluński”, 20(2020), s. 99–124.

Kostrzewski P., Z krzepickiej ziemi rodem. Ks. Stanisław Muznerowski (1886–1925).

Duszpasterz, działacz społeczny i historyk, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 7–12(2018), s. 253–278.

Krysiak E., Dzieje szpitala i kościoła Ducha Świętego w Krzepicach, Częstochowa 2003 [mps w zbiorach biblioteki WSD Częstochowa].

Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011.

Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018.

Litak S., Kościół w Polsce w okresie oświecenia do 1795 r., w: Historia Kościoła, t. 4, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, Warszawa 1987, s. 395–453.

Litak S., Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka, w: Szpitalnictwo w dawnej Polsce, red. M. Dąbrowska, J. Kruppé, Warszawa 1998, s. 13–31.

Łatak K., Klasztor kłobucki. Przestrzeń – ludzie – aktywność – kultura, Łomianki 2022.

Muznerowski S., Krzepice w przeszłości, Włocławek 1914.

Pobóg-Lenartowicz A., Kanonicy regularni na Śląsku, Opole 1999.

Surdacki M., Szpitalnictwo zakonne w średniowiecznej Polsce, „Roczniki Humanistyczne”, 63(2015), z. 2, s. 49–98. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2015.63.2-3

Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004.

Wysocki J., Dzieje Kościoła w Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań – Warszawa 1979, s. 38–97.

Wysocki J., Kościół katolicki pod zaborem pruskim (1772–1815), w: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań – Warszawa 1979, s. 128–164.

Visitationberichte der Diözese Breslau, t. 1, wyd. J. Jungnitz, Breslau 1902.

Zabraniak S., Z dziejów szpitalnictwa w archidiakonacie wieluńskim (w świetle wizytacji z lat (1668–1669), „Roczniki Nauk Prawnych”, 15(2005), nr 2, s. 209–222.

Złotkowski D., Krzepice w XIX wieku – społeczeństwo i gospodarka, w: Krzepice a historia Rzeczypospolitej, red. A. Zakrzewski, Krzepice 2008, s. 111–130.

Zubert B., Ekssekracja, w: EK, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 820–821.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Kęsik, K. (2023). Budynki prepozytury szpitalnej w Krzepicach w końcowym okresie istnienia (1793–1821). Studia Włocławskie, 25, 609–635. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.28

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia