Inspiracje biblijne w teologii duchowości ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

Autor

  • Tomasz Michalski Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.2

Słowa kluczowe:

inspiracje biblijne, lectio divina, modlitwa, powołanie, teologia duchowości, ks. Ireneusz Werbiński

Abstrakt

Twórczość Księdza Profesora Ireneusza Werbińskiego zakorzeniona w tradycji biblijnej opiera się na trwałym fundamencie Pisma świętego. W słowie Bożym tkwi bowiem tak wielka moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (por. KO, n. 20–21).

Ksiądz Profesor Werbiński w swoich dysertacjach naukowych nie tylko inspiruje się źródłami biblijnymi, ale wychodząc od tajemnicy Trójcy Świętej zakorzenia tajemnicę powołania do świętości w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

Ksiądz Profesor ukazuje konkretne przykłady biblijnych postaci, wśród których szczególne miejsce zajmuje Maryja, starotestamentowi patriarchowie i prorocy, na czele z ojcem wszystkich wierzących Abrahamem, oraz apostołowie Piotr i Paweł. Ks. prof. Ireneusz Werbiński nie tylko ukazuje zadanie i wspaniałe wzorce osobowe, ale odnosząc się do Biblii wskazuje na środki, które mają pomóc w drodze do świętości, wśród których podkreśla rolę modlitwy różańcowej oraz lekturę Pisma Świętego, nazywaną lectio divina, która pomaga w osobistym doświadczeniu relacji człowieka z Bogiem.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.

Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 16 X 2002.

Werbiński I., Biblijne inspiracje dla duchowości katolickiej, Studia Włocławskie, 16(2014), s. 271–282.

Werbiński I., Duch Święty a osobowość chrześcijańska, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 135–149.

Werbiński I., Duch Święty kształtuje i uaktualnia świętość chrześcijanina, w: Wiara i świadectwo Apostołów Piotra i Pawła, red. J. Kędzierski, Ciechocinek 2000, s. 175–192.

Werbiński I., Ewangeliczny charakter modlitwy różańcowej, w: Homo orans, t. 4, red. J. Misiurek, J.M. Popławski, K. Burski, Lublin 2003, s. 229–244.

Werbiński I., Rady ewangeliczne w życiu wiernych świeckich, w: Ze studiów nad duchowością chrześcijańską, red. S. Urbański, I. Werbiński, Warszawa 1992, s. 150–162.

Werbiński I., Realizacja Ośmiu błogosławieństw drogą świętości chrześcijanina, w: Duchowość przełomu wieków, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 148–165.

Werbiński I., Realizacja rad ewangelicznych drogą do świętości w wypowiedziach Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny, Studia Włocławskie, 7(2004), s. 60–73.

Szewciw A., Werbiński I., Biblijna duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 80–81.

Szewciw A., Werbiński I., Chrystusa modlitwa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 124–126.

Szewciw A., Werbiński I., Ewa, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 258–259.

Szewciw A., Werbiński I., Lectio divina, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 462–463.

Szewciw A., Werbiński I., „Ojcze nasz”, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin – Kraków 2002, s. 605–606.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Michalski, T. (2020). Inspiracje biblijne w teologii duchowości ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego. Studia Włocławskie, 22, 46–56. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.2

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły