Prawda – doktryna – duszpasterstwo

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.9

Słowa kluczowe:

prawda, dogmaty, duszpasterstwo

Abstrakt

Dziś mamy do czynienia nie tylko ze sporem o to, co jest prawdą, ale także o to, czy prawda w sensie absolutnym w ogóle istnieje. Stąd mówi się, że żyjemy w czasach postprawdy. Tego rodzaju wątpliwości wtargnęły też do Kościoła. Żywią się one m.in. wspomnieniem tych nurtów filozoficzno-teologicznych, które chciały zamknąć prawdę w jednym systemie pojęć. Tymczasem trzeba bronić istnienia prawdy, a zarazem przyznać, że prawda jest symfoniczna, to znaczy istnieją różne wymiary prawdy i różne sposoby dochodzenia do niej. W teologii prawda jest wyrażona m.in. w dogmatach. Kościół podkreśla z jednej strony, że dogmaty, jeśli rozumiemy je we właściwym kontekście, oferują nam niezmienną prawdę; z drugiej zaś wskazuje, że dogmaty są owocem pewnego rozwoju wiary, a ogłoszenie dogmatycznego sformułowania jest zwieńczeniem tego rozwoju, ale zarazem otwarciem szerokiego pola możliwych interpretacji i dalszych dyskusji. Mistrzem w konfrontowaniu się z tymi napięciami jest kard. J.H. Newman, który pokazuje, iż Kościół rzymskokatolicki dzisiaj nie jest identyczny z Kościołem pierwszych wieków, ale to nie oznacza zerwania ciągłości wiary. Chodzi raczej o spełnianie się obietnicy Jezusa: „Gdy zaś przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13). Jasno podawana do wierzenia doktryna nie jest przeszkodą dla rozwijania żywego duszpasterstwa, jak to niektórzy zdają się dziś sądzić. Oczywiście można podawać przykłady sztywnego, doktrynerskiego, zamkniętego na znaki czasu, przepowiadania. Z tego jednak nie wynika, że należy doktrynę pozostawić na marginesie duszpasterstwa. Papież Franciszek, który z jednej strony obawia się dogmatyzmu, z drugiej podkreśla, iż nie należy przeciwstawiać zdrowej doktryny i duszpasterstwa. W historii Kościoła nie brakuje ludzi, którzy byli wybitnymi teologami, ponieważ byli wielkimi duszpasterzami, i na odwrót.

Biogram autora

Dariusz Kowalczyk - Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Ksiądz rzym.-kat., jezuita (SI); w latach 2003–2009 przełożony warszawskiej prowincji jezuitów. Prof. dr teologii dogmatycznej, od 2010 roku wykładowca teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w latach 2013–2019 dziekan Wydziału Teologii tegoż Uniwersytetu. Stały publicysta tygodników: „Idziemy” i „Gość Niedzielny”.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Dekret Optatam totius, 1965.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 1965.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 1998.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 2001.

Benedykt XVI, Przemówienie podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Ratzingera, 30 VI 2011, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/nagroda_30062011.html [1.12.2019].

Wywiad z papieżem Franciszkiem dla „La Civiltà Cattolica”, 19 VIII 2013, https://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/kosciol/franciszek/franciszek-artykuly-i-wywiady/wywiad-z-papiezem-franciszkiem-dla-la-civilta-cattolica-34281/ [1.12.2019].

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2013.

Franciszek, pap., Videomessaggio del Santo Padre Francesco al Congresso internazionale di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica Argentina, Buenos Aires, 1–3 settembre 2015, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150903_videomessaggio-teologia-buenos-aires.html [1.12.2019].

Franciszek, pap., Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, 2018.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Mysterium Ecclesiae, 24 VI 1973.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”, 6 VIII 1984.

Kongregacja Nauki Wiary, List Placuit Deo do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach zbawienia chrześcijańskiego, 22 II 2018.

Od wiary do teologii: Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Kraków 2000.

Balthasar H.U., Prawda jest symfoniczna, Poznań 1998.

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2001.

Benedykt XVI, Światłość świata, Kraków 2011.

Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, red. H. Denzinger – P. Hünermann, Bologna 1995.

Frossard A., Portret Jana Pawła II, Kraków 1990.

Kowalczyk D., „Cóż to jest prawda – Ja jestem prawdą”. Teologiczne meandry i nadzieje dialogu kultur i religii, w: Dialog wielokulturowości i prawda, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2018, s. 132–142.

Kowalczyk D., „Niedogmatyczna” prawda dogmatów, http://teologia.deon.pl/niedogmatyczna-prawda-dogmatow/ [1.12.2019].

Kowalczyk D., Prawda w Kościele, w: D. Kowalczyk, Między dogmatem a herezją, Warszawa 2003, s. 36–49.

Kowalska F., Dzienniczek, Kraków 2016.

Lane T., Wiara, rozum, świadectwo. Dzieje myśli chrześcijańskiej, Bielsko-Biała 2001.

Rosato Ph., Perché studiare teologia a Roma?, w: Problemi e prospettive di teologia dogmatica, red. K.H. Neufeld, Brescia 1983, 495–520.

Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium), Kraków 2012.

Włoski protestant: Książka papieża to „apologia chrześcijaństwa”, https://info.wiara.pl/doc/165658.Wloski-protestant-Ksiazka-papieza-to-apologia-chrzescijanstwa [1.12.2019].

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Kowalczyk, D. (2020). Prawda – doktryna – duszpasterstwo. Studia Włocławskie, 22, 171–189. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.9

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły