Szkoły im. Jana Pawła II w diecezji włocławskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.30

Słowa kluczowe:

wychowanie w szkole, wychowanie chrześcijańskie, patron szkoły, Jan Paweł II

Abstrakt

Wzór osobowy stanowi ważny czynnik w procesie wychowania. W polskiej szkole uwypuklenie wzoru osobowego przez postać patrona szkoły jest bardzo widoczne. Przemiany ustrojowe w Polsce sprawiły, że prawo oświatowe dopuszcza w procesie wychowania realizację wartości akceptowanych w danym środowisku i polskim społeczeństwie. Wśród wielu wzorów osobowych znaleźć można postacie związane z chrześcijaństwem. Należy do nich papież Jan Paweł II. Bliskość czasowa jego życia z nowymi pokoleniami Polaków unaoczniała wagę i autentyczność urzeczywistnianych przez niego wartości. Stąd w wielu środowiskach publicznej szkoły polskiej papież Jan Paweł II został wybrany patronem szkoły, a proces wychowania koncentruje się na wartościach eksponowanych przez niego.

Biogram autora

Kazimierz Skoczylas - UMK

Dr hab. adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej i profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bibliografia

szkół Jana Pawła może zostać zamkniętych, https://deon.pl/kosciol/500-szkol-im-jana-pawla-ii-moze-zostac-zamknietych,422261 [12.02.2020].

Diecezjalne rodziny Szkół im Jana Pawła II, https://rodzina.org.pl/diecezjalne-rodziny-szkol/ [12.02.2020].

Gimnazjum Jana Pawła II w Malanowie, Program wychowawczy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Malanowie na rok 2016/17, http://gimnazjum.malanow.pl/dokumenty/program-wychowawczy-na-rok-szkolny-2016–2017 [16.02.2020], s. 1–4.

Gimnazjum nr 3 im Jana Pawła II w Kole, Program wychowawczy, http://www.gim3kolo.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,33,633 [16.02.2020].

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kole, Nadanie mienia gimnazjum nr 3 w Kole, http://www.gim3kolo.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,44,59&id=1&action=show [16.02.2020].

Gimnazjum w Raciążku, Harmonogram działań związanych z procedurą nadania imienia Publicznemu gimnazjum w Raciążku w roku szkolnym 2014/14, mps w archiwum Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

Gołdyn P., Z katedr na sztandary. Rozważania o nauczycielach – patronach szkół (na przykładzie Wielkopolski Wschodniej), https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84732/edition/79795/content [16.02.2020], s. 145–156.

Henzler M., Lustracja szkolnych patronów, „Polityka”, 2017, nr 39(26 IX), s.34.

Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, 18 VI 1983; http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/633 [10.02.2020].

Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach, 16 X 1979, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 2, Warszawa 1985, s. 146–217.

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, Gdańsk, 12 VI 1987; https://papiez.wiara.pl/doc/589836.Kazdy-ma-swoje-Westerplatte/3 [10.02.2020].

Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej w Częstochowie, 6 VI 1979, w: Drogowskazy dla Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków 1999, s. 106–109.

Jan Paweł II, Orędzie na IX i X Światowy Dzień Młodzieży, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 4, Kraków 2007

Jan Paweł II, „Szkoła dla człowieka” sprzyja spotkaniu z Chrystusem. Audiencja dla nauczycieli szkół średnich, Watykan, 3 XI 1979, w: Nauczanie papieskie 1979, red. E. Weron, A. Jarosz, t. 2, cz. 2, Poznań – Warszawa 1992, s. 493–495.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń, http://rodzina.org.pl/kalendarium/ [14.02.2020].

List Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiem do ks. bpa Henryka Muszyńskiego, 1991, mps w archiwum Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.

Łasak J., Szkoły imienia Jana Pawła II, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 3(1999), s. 125–126.

Mar, Słowem i piosenką o świętym Janie Pawle II, „Wiadomości Gminy Krzymów”, 2018, nr 10, s. 1.

Mastalski J., Model wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, „Verbum Vitae”, 2012, nr 21, s. 253–271.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zarządzanie Ministra Edukacji Narodowej z 31 maja 1989 roku w sprawie nadawania szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym imienia patrona, sztandaru i godła szkolnego, Dz.Urz. MEN, 1989 r., poz. 4, z. 33.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U., 2017, poz. 649.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U., 2019, poz. 502,

Olbrycht K., Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego, „Pedagogia Christiana”, 2014, nr 2, s. 11–28. https://doi.org/10.12775/PCh.2014.020.

Olbrycht K., Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Pedagogia Christiana”, 2012, nr 1, s. 89–104. https://doi.org/10.12775/PCh.2012.005.

Pasternak H., Wiosna dla Kościoła, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2006/Przewodnik-Katolicki-24-2006/Diecezja-Wloclawska/Wiosna-dla-Kosciola [16.02.2020].

Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 1986.

Relacja z XXXII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Tłuszczu, https://rodzina.org.pl/category/xxiv-ogolnopolski-zjazd-rsim-jp2/ [14.02.2020].

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji patrona, red. Z Gumiński, Radom 2015.

Skrzypek D., Procedura nadania imienia szkole, https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/nadanie-imienia-szkole/ [7.02.2020].

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 526–606.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, Dzień Papieski, http://szkolapodstawowawkazimierzub.bnx.pl/readarticle.php?article_id=72 [15.02.2020].

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wysokiem, Tradycje, http://www.wysokie.edu.pl/index.php?id=102,117 [14.02.2020].

Pobrania

Opublikowane

2021-06-09

Jak cytować

Skoczylas, K. (2021). Szkoły im. Jana Pawła II w diecezji włocławskiej. Studia Włocławskie, 23, 590–609. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.23.30

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia