Interdyscyplinarne ujęcie duchowości katolickiej w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

Autor

  • Adam Józef Sobczyk

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.3

Słowa kluczowe:

ks. Ireneusz Werbiński, duchowość, hagiologia

Abstrakt

Ksiądz profesor Ireneusz Werbiński spojrzał na duchowość jednocześnie okiem teologa, psychologa i pedagoga, co spowodowało, że nadał mu aspekt procesu dojrzewania do określonej postawy. Następnie scharakteryzował wymiary świętości, wskazując także czynniki wzrostu i metody rozwoju w życiu duchowym. Wreszcie, jako zwieńczenie swoich dotychczasowych prac naukowych, zaproponował wprowadzenie nowego działu teologii (uzupełniając i właściwie wyjaśniając znaczenie hagiografii i hagiografii naukowej) – hagiologię.

Zdaniem naszego autora w duchowości katolickiej, rozpatrywanej interdyscyplinarnie, nie chodzi tylko o teoretyczne zrozumienie, czym ona jest czy jakimi prawidłami się kieruje, ale o konkretne zastosowanie wiedzy na jej temat w codziennym życiu.

Biogram autora

Adam Józef Sobczyk

dr hab., kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), od 2009 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zainteresowania naukowe obejmują głównie zagadnienia historii duchowości polskiej ze szczególnym uwzględnieniem duchowości osób konsekrowanych i duchowości małżeńskiej i świętorodzinnej.

Bibliografia

Werbiński I., Czy wszyscy święci odznaczali się dojrzałą osobowością?, w: Duchowość Europy, red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2001, s. 152–167.

Werbiński I., Hagiologia a inne dyscypliny naukowe, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, 1(2006), s. 151–166.

Werbiński I., Jedność i wielość duchowości, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka [i in.], Lublin 1993, s. 70–84.

Werbiński I., Kto może zostać świętym?, „Studia Włocławskie”, 2(1999), s. 278–288.

Werbiński I., Medytacja jako droga uświęcenia człowieka, w: Homo orans, red. J. Misiurek, J. Popławski, t, 2, Lublin 2001, s. 183–196.

Werbiński I., Oczekiwania młodzieży a postawa duchowa katechety, „Homo Dei. Przegląd ascetyczno-duszpasterski”, 54(1985), s. 184–191.

Werbiński I., Próba psychologicznej interpretacji wiary, w: Wiara w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1991, s. 255–268 (Homo meditans, t. 6).

Werbiński I., Rodzina jako środowisko dojrzewania tożsamości osobowej człowieka, w: Rodzina sercem cywilizacji miłości. W 20. rocznicę Listu do rodzin św. Jana Pawła II, red. Z. Wanat, I. Werbiński, Toruń 2014, s. 131–151.

Werbiński I., Śladami Jezusa. Dążenie do świętości dziś, w: Droga życia, red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 61–81.

Werbiński I., Świętość w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Włocławskie”, 13(2011), s. 11–23.

Werbiński I., Wpływ duchowości na relacje interpersonalne w rodzinie, „Studia Włocławskie”, 17(2015), s. 207–222.

Werbiński I., Wychowanie do modlitwy w Katechizmie Kościoła katolickiego, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 89–108

Werbiński I., Wychowanie dziecka w rodzinie do pełnienia przyszłych zadań życiowych, „Ateneum Kapłańskie”, 161(2013), z. 628, s. 436–451.

Werbiński I., Wychowawcza rola hagiografii, w: Świadek Jezusa, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 325–345 (Homo meditans, t. 25).

Werbiński I., Zaburzenia relacji między rodzicami i ich wpływ na rozwój dziecka, „Studia nad Rodziną”, 6(2000), s. 97–106.

Baruzzi J., Saint Jean de la Croix et le probléme de ľexperience mystique, Paris 1931.

Besnard A., Kierunki rozwojowe współczesnej duchowości, „Concilium”, 1–10(1965/66), s. 653–664.

Chmielewski M., Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 1999.

Ekel J., Metody psychologii, w: Materiały do nauczania psychologii, red. L. Wołoszynowa, ser. 3: Metody badań psychologicznych, t. 1, Warszawa 1965, s. 29–55.

Frankl V.E., Grundriss der Existenzanalyse und der Logotherapie, München – Berlin 1959.

Gogola J., Ideały osobowe współczesnej młodzieży licealnej, „Więź”, 6(1963), nr 9(65), s. 46–59.

Lowen A., Duchowość ciała, Warszawa 1991.

Majdański K., Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Vaticanum II, „Ateneum Kapłańskie”, 75(1970), s. 3–16.

Maslow A.H., Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, Warszawa 1964, s. 135–164.

Nowak A.J., Duchowość osób konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A.J. Nowak, Lublin 1998, s. 179–189.

Nowak A.J., Identyfikacja postaw, Lublin 2000.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

Poręba P., Sztuka pielęgnowania i podtrzymywania uczuć miłości małżeńskiej, „Ateneum Kapłańskie”, 86(1976), s. 272–286.

Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.

Rogers C.R., A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships, as developed in the Client-Centered framework, New York 1959.

Skórny Z., Współczesne metody badań psychologicznych, Wrocław 1965.

Słomka W., Bóg i człowiek w doświadczeniu chrześcijańskim, w: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym, Lublin 1986, s. 215–223 (Homo meditans, t. 4).

Sobczyk A., Podstawy duchowości katolickiej według Katechizmu Kościoła katolickiego, Pelplin 2005.

Sobczyk A., Ujęcie świętości w pismach ks. prof. Ireneusza Werbińskiego, „Studia Włocławskie”, 14(2012), s. 22–33.

Sujak E., Dzieci w rodzinie, „Ateneum Kapłańskie”, 75(1970), s. 89–94.

Zawadzki B., Kwestionariusze osobowości, w: Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, t. 1, Gdańsk 2003, s. 469–490.

Żynel A., Duchowość chrześcijańska i jej podstawy w świetle teologii posoborowej, w: Chrześcijańska duchowość, red. B. Bejze, Warszawa 1981, s. 7–23 (W nurcie zagadnień posoborowych, t. 14)

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Sobczyk, A. J. (2020). Interdyscyplinarne ujęcie duchowości katolickiej w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego. Studia Włocławskie, 22, 57–71. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.3

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły