50 lat Polskiego Studium Józefologicznego. Rys historyczny

Autor

  • Wojciech Hanc Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.8

Słowa kluczowe:

Polskie Studium Józefologiczne, program badawczy, realizacja założeń, prezesi studium, józefologiczne sympozja kongresowe, osiągnięcia naukowe

Abstrakt

Powstałe 24 września 1969 r. Polskie Studium Józefologiczne zostało związane ze stałym miejscem badawczej pracy, modlitwy oraz szerzenia czci św. Józefa, do czego szczególnie przyczynili się dwaj włocławscy biskupi: Antoni Pawłowski oraz Jan Zaręba, którzy nie tylko byli opiekunami kaliskiego sanktuarium św. Józefa, lecz także gorliwymi propagatorami i animatorami podejmowanych badań nad teologią i kultem tego niezwykłego Świętego. Stąd nie dziwi, iż właśnie Kalisz stał się miejscem powstałego pięćdziesiąt lat temu Polskiego Studium Józefologicznego. Przedstawiony w tym artykule zarys jego powstania i działalności został omówiony w czterech punktach: 1) geneza Polskiego Studium Józefologicznego; 2) program badawczy Studium; 3) realizacja tegoż programu wyrażająca się m.in. w józefologicznych sympozjach kongresowych oraz w działalności i zamyśle naukowo-badawczym prezesów kierujących Polskim Studium Józefologicznym; 4) zarys w sposób egzemplaryczny józefologii polskiej bazującej na naukowych osiągnięciach badawczych józefologów, którymi może się poszczycić działalność Studium w minionym pięćdziesięcioleciu.

Biogram autora

Wojciech Hanc - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ksiądz rzym.-kat. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista w zakresie ekumenizmu i józefologii. Prezes Polskiego Studium Józefologicznego w latach 1984–1991.

Bibliografia

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris custos, Watykan 1989.

Jan Paweł II, Czcigodnemu Bratu Janowi Zarębie, Biskupowi Włocławskiemu, „Ateneum Kapłańskie”, 107(1986), z. 465–466, s. 203–204.

Święty Józef Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, Kalisz/Polska, 27 września – 4 października 2009, Kalisz 2010.

Bagrowicz J., Wprowadzenie [do zeszytów: IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny], „Ateneum Kapłańskie”, 107(1986), z. 465–466, s. 191–193, 200–202.

Balter L., Hanc W., Charakterystyka ośrodków józefologicznych, „Ateneum Kapłańskie”, 107(1986), z. 465–466, s. 224–226.

Fitych T., Polskie publikacje o św. Józefie w 30-to letnim okresie posoborowym (1966–1996), „Ateneum Kapłańskie”, 132(1999), z. 539, s. 81–104.

Górski P., Święty Józef w dziele zbawczym Boga według józefologii o. Tarcisio Stramare, Kalisz 2014.

Hanc W., Józefologia – II. Dyscyplina teologiczna, III. Problematyka współczesna, IV. Centra Józefologiczne, V. Międzynarodowe Kongresy Józefologiczne, VI. Czasopisma Józefologiczne, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 184–187.

Hanc W., Józefologia polska wczoraj i dzisiaj, w: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, Olsztyn 2012, s. 199–203.

Hanc W., Panorama 30-lecia Polskiego Studium Józefologicznego, „Studia Włocławskie”, 2(1999), s. 111–124.

Hanc W., Polskie Studium Józefologiczne, w: Studia Józefologiczne. Materiały z sympozjów józefologów polskich w Kaliszu, Kalisz 1989, s. 9–13.

Hanc W., Polskie Studium Józefologiczne, „Kaliskie Studia Józefologiczne”, 1(2002), s. 297–300.

Hanc W., Przedmowa, w: M. Wiśniewski, Święty Józef w Tajemnicy Chrystusa, Kalisz 2014, s. 183.

Hanc W., Wkład biskupa Antoniego Pawłowskiego w rozwój józefologii polskiej, „Ateneum Kapłańskie”, 132(1999), z. 539, s. 55–72.

Migut T., Józefologia – I. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 182–184.

Kwiatkowski D., Święty Józef – patron Kościoła naszych czasów. Waloryzacja kultu św. Józefa w diecezji kaliskiej w świetle soborowego i posoborowego nauczania Kościoła, Poznań 2011.

Rumiński S., Stan badań nad teologią i kultem św. Józefa w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, 90(1978), z. 414, s. 8–17.

Wiśniewski M., Święty Józef w tajemnicy Chrystusa, Kalisz 2013.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Hanc, W. (2020). 50 lat Polskiego Studium Józefologicznego. Rys historyczny. Studia Włocławskie, 22, 153–170. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.8

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły