Ekumenizm i ekumeniczny wymiar prawd teologicznych w „Studiach Włocławskich” (1998-2017)

Autor

  • Wojciech Hanc Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

ekumenizm, ekumeniczny wymiar, słowo Boże, ekumenizm w dialogach, Chrystusowy Kościół, Eucharystia – sakrament jedności, 500-lecie Reformacji

Abstrakt

Mając na uwadze twórczą inwencję autorów przedstawiających swój dorobek naukowo-badawczy w zakresie ekumenizmu i ekumenicznego wymiaru prawd teologicznych, uwidoczniony na kartach „Studiów Włocławskich”, odnotować trzeba w podjętej problematyce w sumie sześciu autorów, przy czym dwaj: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc i dr Roman Małecki ze względu na duży, tak od strony ilościowej, jak i jakościowej dorobek badawczo-naukowy, wiążący się z opracowywanym tematem, zasługują na szczególną uwagę, co odnotowała także Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964–2014). Można się zresztą o tym przekonać przybliżając sobie, potraktowane jedynie wybiórczo pięć kwestii (po uczynionym uprzednio merytorycznym i autorskim wprowadzeniu), czego wyrazem jest całość opracowania zogniskowana wokół: słowa Bożego będącego podstawą doktrynalną teologii ekumenicznej i ekumenicznego wymiaru teologii jako takiej; ekumenizmu i jego dialogiczno-naukowego charakteru; rzeczywistości Chrystusowego Kościoła, będącego w centrum uwagi ekumenicznych dialogów; Eucharystii stanowiącej finalny etap zjednoczeniowych wysiłków dialogicznych oraz przybliżenie na bazie Raportu luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Ekumenizmu niezwykłego dokumentu: Od konfliktu do komunii, będącego w swej treści luterańsko-katolickim wspólnym upamiętnieniem reformacji w 2017 roku.

Biogram autora

Wojciech Hanc - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. prof. UKSW, specjalista w zakresie ekumenizmu i józefologii, prezes Polskiego Studium Józefologicznego w latach 1984–1991.

Opublikowane

2018-06-06

Jak cytować

Hanc, W. (2018). Ekumenizm i ekumeniczny wymiar prawd teologicznych w „Studiach Włocławskich” (1998-2017). Studia Włocławskie, 20, 129–152. Pobrano z https://ttn.wloclawek.pl/czasopisma/StudiaWloclawskie/article/view/159

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły