Pasterz Kościoła w Polsce, obrońca narodu…

Autor

  • Antoni Poniński TTN we Włocławku

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.26

Słowa kluczowe:

kard. Stefan Wyszyński, Kościół w Polsce powojennej, Władysław Gomułka, Edward Gierek, „Solidarność”

Abstrakt

Bogactwo osobowości i dokonań kard. Stefana Wyszyńskiego jako Prymasa Polski nie da się zawrzeć w jednym określeniu. Zakresy jego działań na różnych płaszczyznach – odpowiedzialnego za Kościół w Polsce, orędownika narodu, wyraziciela i obrońcy potrzeb społecznych, krytycznego, gdyż zatroskanego o pozycję Polski, wobec polityki wewnętrznej i zagranicznej władz polskich – przenikały się i uzupełniały w sprawowaniu urzędu prymasa. Osobiste przymioty intelektualne i duchowe w sposób szczególny rozwinęły się w atmosferze wiary i poczuciu odpowiedzialności wobec Boga. Inicjatywy religijne przez niego inspirowane już w swoim założeniu miały służyć dobru społeczeństwa i państwa. W swojej działalności kierował się stale poczuciem misji religijnej, odpowiedzialnością za losy ojczyzny, prymatem prawdy i dobra społecznego, a troską o zbawienie obejmował także niewierzących i swoich przeciwników.

Bibliografia

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Wyszyński S., Pro memoria 1963–1981, mps.

Wyszyński S., Pro memoria, t. 1–9; lata 1948–1962, Warszawa 2017–2021.

Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 1: 1949–1953, Warszawa 1991.

Wyszyński S., Nowy najazd komunizmu na Polskę, AtK, 38(1936), s. 69–78.

Aresztowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w relacji naocznego świadka ks. infułata dr Hieronima Goździewicza, w: A. Szpara, Niekoronowany król Polski, Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, Czaszyn 2010.

Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990.

W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

Dziurok A., „Ignorować Wyszyńskiego. My go przeżyjemy i zwyciężymy”. Notatka z wykładu wicedyrektora Departamentu IV MSW płk. Zenona Gorońskiego z kwietnia 1969 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2006, nr 2(4), s. 255–263.

Nitecki P., Prymas Tysiąclecia, w: W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2014, s. 9–23 (Niezłomni, t. 4).

Szczypta-Szczęch R., Działania operacyjne UB-SB przeciwko kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w: W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków 2014, s. 25–58 (Niezłomni, t. 4).

W cieniu Prymasa Tysiąclecia. Z Romualdem Kukołowiczem rozmawia Piotr Bączek, Warszawa 2001.

Wąsowicz J., Sprawa kandydatury kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski do Pokojowej Nagrody Nobla, w: Na marginesie historii, red. P. Gołdyn, Konin 2003, s. 34–43.

Zawieyski J., Dzienniki, t. 1: Wybór z lat 1955–1959, Warszawa 2011.

Zieliński Z., Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej, Lublin 2003.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-15

Jak cytować

Poniński, A. (2022). Pasterz Kościoła w Polsce, obrońca narodu…. Studia Włocławskie, 24, 522–542. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.24.26

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły