Synody w dziewięćsetletniej historii diecezji włocławskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.19

Słowa kluczowe:

diecezja włocławska, synod diecezjalny, synodalność

Abstrakt

Zwołanie przez papieża Franciszka kolejnego, XVI już Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, tym razem poświęconego zagadnieniu synodalności stało się okazją do refleksji nad synodalnością w Kościele w jej różnych wymiarach. W synodalność wpisuje się niewątpliwie instytucja synodów różnego typu (ekumeniczny, plenarny, prowincjalny, diecezjalny). Synody diecezjalne od wieków były miejscem, gdzie z jednej strony, poprzez stanowione uchwały, dokonywano kodyfikacji prawa diecezjalnego przystosowując je do przepisów prawa powszechnego, z drugiej zaś zgromadzenia synodalne stanowiły formę spotkań i współpracy biskupa z prezbiterami. W liczącej dziewięć stuleci historii diecezji włocławskiej udokumentowano odbycie 53 synodów diecezjalnych lub cząstkowych wpisujących się w synodalność kościoła. Przez wieki ustawodawstwo synodalne kształtowało formy duszpasterstwa i życie religijne wiernych w diecezji włocławskiej.

Biogram autora

ks. Janusz Borucki - Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Kapłan (1992) diecezji włocławskiej; mgr (teologia, 1992, KUL, Lublin); mgr lic. nauk prawnych (p. kanoniczne, 1996, KUL, Lublin); dr nauk prawnych (p. kanoniczne, 1998, ATK, Warszawa); mgr lic. (teologia, 2012, UMK, Toruń); dr hab. nauk teologicznych (2013, UMK, Toruń). Pracownik (1998–) i wiceoficjał (2001–) Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej.

Bibliografia

Conc. Trid., sess. XXIV, c. 1–10 de ref. matrim., w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: (1511–1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2005, s. 715–733.

Paweł VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolica sollicitudo quibus Synodus Episcoporum pro universa Ecclesia constituitur, 15 IX 1965, AAS, 57(1965), s. 775–780.

Franciszek, pap., Konstytucja apostolska Episcopalis communio, 15 IX 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html [24.02.2021].

–––––

Chodyński Z., Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, Varsaviae 1890.

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994.

–––––

Borucki J., Przygotowania, przebieg i uchwały synodu diecezji włocławskiej z 1967 roku, StWł, 11(2009), s. 255–270.

Borucki J., Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II, Włocławek 2012.

Borucki J., Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji, Refleksje pastoralno-kanoniczne, HD, 75(2005), nr 2, s. 61–75.

Borucki J., Życie i karność kapłanów w świetle uchwał synodów diecezji włocławskiej, w: Sprawiedliwość, pokój i radość, Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010, s. 167–180.

Górecki E., Jan Paweł II a Synod Biskupów w latach 1978–2003, w: Synodalność

Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 23 października 2003 r. w Lublinie, red. S. Tymosz, Lublin 2004, s. 15–34.

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992.

Gręźlikowski J., Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000.

Krukowski J., Recepcja doktryny Vaticanum II w prawie konkordatowym, w: Recepcja

Vaticanum II w prawie kanonicznym, red. S. Tymosz, Lublin 2005, s. 41–60.

Krukowski J., Recepcja Soboru Watykańskiego II a struktury kościelne w Polsce, w: Kościół i prawo, t. 7, red. J. Krukowski, F. Lempa, Lublin 1990, s. 169–181.

Krzywda J., Zasada kolegialności a zasada synodalności w Kościele, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, 32(2022), nr 35, s. 91–103. DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4421

Librowski S., Synody diecezji włocławskiej, KDWł, 50(1967), s. 82–94.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus fidei w życiu Kościoła, Kraków 2015.

Rozkrut T., Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym, Tarnów 2010.

Rozkrut T, Synod diecezjalny w historii i życiu Kościoła, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, 16(1998), s. 101–118.

Rozkrut T., Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła, „Roczniki Nauk Prawnych”, 21(2011), nr 1, s. 227–243.

Sitarz M., Synod. I. W Kościele rzymskokatolickim, w: EK, t. 18, Lublin 2013.

Vademecum Synodu o synodalności [tekst polski], https://www.ekai.pl/dokumenty/vademecum-synodu-o-synodalnosci/ [27.09.2021].

Wójcik W., Synod diecezjalny w nowym Kodeksie prawa kanonicznego, PrKan, 29(1986), nr 1–2, s. 93–131. DOI: https://doi.org/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.01

Wroceński J., Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa 1998.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-08

Jak cytować

Borucki, J. (2023). Synody w dziewięćsetletniej historii diecezji włocławskiej. Studia Włocławskie, 25, 371–391. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.19

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>