Duchowość kapłańska jako obdarowywanie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.11

Słowa kluczowe:

duchowość, kapłan, misja, ewangelizacja, pokora

Abstrakt

Zasadniczą treścią artykułu jest ukazanie duchowości kapłana w aspekcie obdarowywania. Zrealizowanie tego założenia wymagało najpierw odsłonięcia podstaw duchowości kapłańskiej. Stanowi je sakrament kapłaństwa, na mocy którego powołany przez Chrystusa mężczyzna zostaje włączony w Jego kapłaństwo i otrzymuje w nim władzę działania w Kościele w Jego imieniu i w osobie. Na takie obdarowanie można odpowiedzieć jedynie obdarowywaniem. Ze strony kapłana wyrazi się ono najpełniej i najgłębiej w uznanie przez niego daru kapłaństwa (w akcie pokornej akceptacji swojego statusu), w podejmowaniu aktów pogłębiających jego więź z Nim, jak: żarliwa modlitwa, praktyka lectio divina i asceza, oraz w ofiarnym pełnieniu przez niego posług sakramentalnych dla pożytku wiernych.

Biogram autora

Henryk Wejman - Uniwersytet Szczeciński

Biskup rzym.-kat. Prof. dr hab. nauk humanistycznych, specjalista w zakresie teologii duchowości, w latach 2004–2014 zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (profesor, kierownik katedry, dziekan).

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 537–620.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Watykan 2004.

Jan Paweł II, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. 1, cz. 2, Watykan 1982.

Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem, w: Przemówienia i homilie, red. B. i M. Olborscy, Kraków 2006, s. 10–11.

Benedykt XVI, List [...] na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” Świętego Proboszcza z Ars, OsRomPol, 30(2009), nr 7–8, s. 3–9.

Augustyn z Hippony, Wyznania, Warszawa 1972.

Bońkowski S., Nabieraj mocy w łasce, Płock 1981.

Kowalska F., Dzienniczek, Kraków – Stockbrige – Rzym 1981.

Liturgia godzin, t. 4, Poznań 1988.

Słomka W., Duchowość kapłańska, Lublin 1996.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Wejman, H. (2020). Duchowość kapłańska jako obdarowywanie. Studia Włocławskie, 22, 198–214. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.11

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły