Duchowość kapłańska w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.4

Słowa kluczowe:

duchowość kapłańska, zakorzenienie w Chrystusie, środki formacji, współczesne wzory kapłańskiego życia duchowego, świętość kapłańska

Abstrakt

Temat niniejszego artykułu jasno określa zakres treściowy przedmiotu badań naukowo-teologicznych ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego. Określona tytułem problematyka, z zakresu teologii duchowości kapłańskiej, jest obecna w jego licznych publikacjach naukowych. Koncentruje się w niej wokół duchowości kapłana diecezjalnego. W badaniach podejmuje zagadnienia natury tożsamości kapłańskiej, jej formacji, szczególnie do kapłaństwa, i środków kształtowania życia duchowego. Analiza literatury teologiczno-duchowej, będąca pokłosiem badań naukowych ks. prof. I. Werbińskiego, uzasadnia zaszeregowanie jego osiągnięć według następujących zagadnień: 1) zakorzenienie w Chrystusie Jedynym i Wiekuistym Kapłanie, czyli tożsamość kapłańska; 2) środki formacji duchowej do prezbiteratu i kapłanów; 3) współczesne wzory duchowości kapłańskiej; 4) duchowość owocująca świętością życia i posługiwania kapłańskiego.

Te elementy są treścią niniejszego artykułu. Tak zarysowana struktura wydaje się celowa, ponieważ odzwierciedla koncepcję duchowości kapłańskiej, będącej przedmiotem badań naukowo-teologicznych ks. profesora Ireneusza Werbińskiego.

Biogram autora

Lech Król - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. teologii duchowości chrześcijańskiej; prowadzi wykłady w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu teologii duchowości. Autor książki Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Włocławek 2012) i wielu artykułów naukowych. Prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; redaktor „Studiów Włocławskich”. Spowiednik i kierownik duchowy zgromadzeń zakonnych.

Bibliografia

Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana (25 maja – Warszawa), „L’Osservatore Romano” (ed. pol.), 27(2006), nr 6–7, s. 15–17.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Wrocław 1995.

Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego i beatyfikacji Stefana Wincentego Frelichowskiego, 7 VI 1999, w: Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 1051–1057.

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 2001.

Homilia abp. Angelo Amato podczas beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, „L’Osservatore Romano” (ed. pol.), 31(2010), nr 7, s. 58–60.

Werbiński I., Aktualność duchowego przesłania księdza Jerzego Popiełuszki, w: Sprawiedliwość, pokój i radość. Księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji księdza biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa, z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010, s. 429–443.

Werbiński I., Asceza a nawracanie się mnicha według Reguły św. Benedykta, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 186–197.

Werbiński I., Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski znakiem nadziei, w: Drogi nadziei, red. D. Kotecki, K. Krzemiński, Toruń 2015, s. 151–164.

Werbiński I., Duchowość kapłana diecezjalnego, „Ateneum Kapłańskie”, 154(2010), s. 440–451.

Werbiński I., Duchowość kapłańska a epoka postmodernizmu, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 132–143.

Werbiński I., Duchowość współczesnego kapłana w świetle przemyśleń sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, „Ateneum Kapłańskie”, 147(2006), s. 482–493.

Werbiński I., Energiczny kleryk i młodzieńczy kapłan, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 2, Lublin 2009, s. 827–836.

Werbiński I., Formacja duchowa alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1965–1973, w: W Panu złożyłem nadzieję. Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Czesława Lewandowskiego w 80. rocznicę urodzin, Włocławek 2002, s. 162–177.

Werbiński I., Formacja duchowa w seminarium włocławskim w XX wieku, „Studia Włocławskie”, 5(2002), s. 345–365.

Werbiński I., Formacja seminaryjna jako przygotowanie do życia kapłańskiego, „Roczniki Teologiczne”, 38–39(1991–1992), z. 5, s. 65–74.

Werbiński I., Fundament życia duchowego według Ewangelii, w: Ad imaginem tuam. Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, red. W. Irek, t. 1, Wrocław 2012, s. 323–332.

Werbiński I., Komplementarność powołań w Kościele, „Horyzonty Wiary”, 10(1999), nr 3, s. 55–64.

Werbiński I., Kontemplacyjny charakter modlitwy w życiu prezbitera, „Teologia i Człowiek”, 2(2003), s. 115–137.

Werbiński I., Potrzeba realizacji charyzmatu eremickiego w czasach współczesnych, „Collectanea Theologica”, 69(1999), nr 4, s. 55–70; toż, w: Mniszki Kamedułki w Złoczewie 1949–1999, Złoczew 2000, s. 100–119.

Werbiński I., Rola ascezy w duchowym życiu księdza diecezjalnego, „Homo Dei. Przegląd ascetyczno-duszpasterski”, 61(1992), nr 2–3, s. 52–62.

Werbiński I., Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki jako wzór świętego kapłana, „Dobry Pasterz” (Pismo Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski), 2002, z. 27, s. 211–228.

Werbiński I., Wpływ celibatu na osobowość i życie duchowe kapłana, w: Celibat znakiem płodności w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus, red. I. Werbiński, Toruń 2009, s. 265–278.

Werbiński I., Znaczenie samotności dla duchowego życiu kapłana, „Collectanea Theologica”, 53(2010), nr 3, s. 91–103.

Werbiński I., Żył i uczył żyć nie dla siebie. Przesłanie konferencji ks. Jóźwiaka do alumnów, „Studia Włocławskie”, 1(1998), s. 266–275.

Grzebień L., Wyszyński Stefan (1901–1981), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 460–463.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Król, L. (2020). Duchowość kapłańska w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego. Studia Włocławskie, 22, 72–90. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.4

Oznaczenie wydania

Dział

Artykuły