Z dziejów nauczania historii Kościoła we włocławskim seminarium duchownym w latach 1945–2001

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.27

Słowa kluczowe:

nauczanie historii Kościoła w seminarium duchownym we Włocławku, seminaria naukowe, wykłady historii Kościoła

Abstrakt

W niniejszym artykule zostało omówione nauczanie historii Kościoła w seminarium włocławskim w okresie ponad 50 lat po II wojnie światowej, w latach 1945–2001, zanim weszło ono w struktury Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, co spowodowało, że i nauczanie historii Kościoła musiało zostać dostosowane do wymogów uniwersyteckich, a tym samym straciło specyfikę lokalną.

Opracowanie zostało przedstawione w czterech punktach: 1) Wykładowcy, 2) Wykłady, 3) Pomoce do wykładów, 4) Seminaria naukowe.

Biogram autora

Kazimierz Rulka

Ksiądz rzym.-kat. Mgr, studia specjalistyczne w zakresie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1969–1973.

Bibliografia

Kronika Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, t. 1: 1945–1966; rkps w bibl. WSD we Włocławku.

Sprawozdania roczne z działalności Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 1945– (mszps w bibl. WSD we Włocławku).

Ambroziak H., Nauczanie historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. (Zarys historyczny 1569–1939). Włocławek 1972 (mszps w bibl. WSD we Włocławku, sygn.: M 524, v 9.22).

Bibliografia dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie”, 10(2007), s. 13–27.

Frątczak W., Ks. dr hab. Witold Kujawski, profesor UMK, archiwista, historyk, duszpasterz, „Studia Włocławskie”, 8(2005), s. 9–23.

Frątczak W., Profesorowie historii (od 1908 r.), w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 95–100.

Gmurczyk Z., Wykładowcy historii Kościoła, w: 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga jubileuszowa, Włocławek 2019, s. 173–177.

Kujawski W., Ksiądz Stanisław Librowski – włocławski historyk i archiwista, „Studia Włocławskie”, 10(2007), s. 65–76.

Kujawski W., Ks. prof. dr hab. Stanisław Librowski, archiwista, historyk, redaktor, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura”, 2(2003), s. 137–150.

Librowski S., Historia Kościoła (Skrypt dla alumnów WSD we Włocławku), Włocławek ok. 1957 (odb. powielacz., mszps w bibl. WSD we Włocławku, sygn.: W 25).

[Librowski S.], Kalendarium życia, cierpień, działalności, twórczości i uznania księdza Stanisława Librowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 58(1989), s. 269–549; 59(1990), s. 405–599.

[Librowski S.], Krótki zarys historii diecezji włocławskiej, [Włocławek ok. 1960]; odb. powielacz. w bibl. WSD we Włocławku, sygn.: v 3.8.

Librowski S., Krótki zarys nauk pomocniczych historii oraz krótki wstęp do nauki historii [Skrypt na podstawie A. Gieysztora i W. Semkowicza oraz M. Handelsmana], Warszawa – Zduńska Wola 1991.

Librowski S., Rejestracja archiwaliów i starych druków na terenie diecezji włocławskiej w latach 1960–1962, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 5(1962), s. 347–359; 6(1953), s. 269–278.

Librowski S., Wystawa „Czterysta lat istnienia i działalności Seminarium Duchownego we Włocławku (1568/69–1968/69)”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 22(1971), s. 223–288.

Małecki K., Z konferencji księży dziekanów, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 50(1967), s. 94–96.

Orczyk A., Kształcenie i wychowanie w seminariach duchownych od XVI do połowy XX wieku, Sandomierz 2017.

Rulka K., Biogram ks. dr. hab. Wojciecha Frątczaka, „Studia Włocławskie”, 16(2014), s. 9–15.

Rulka K., Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka, „Studia Włocławskie”, 10(2007), s. 96–117.

Rulka K., Losy księgozbiorów profesorskich seminarium duchownego we Włocławku w XX wieku, w: K. Rulka, Wokół słowa drukowanego i pisanego, Miłkowice 2016, s. 43–116.

Rulka K., Organizacja studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1901–1939, „Teologia i Człowiek”, 4(2004), s. 191–211.

Rulka K., Zmarł ks. kan. Stefan Maciej Szczeblewski, „Miesięcznik Diecezji Włocławskiej – Kronika”, 97(2024), s. 281–288.

Umiński J., Historia Kościoła. Podręcznik dla szkół akademickich, wyd. 4, t. 1–2, Opole 1959–1960.

Wróbel Z., Filologowie, w: 425 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Profesorowie i moderatorzy XX wieku, Włocławek 1997, s. 108–122.

Zahajkiewicz M., Librowski Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, Lublin 2018, s. 624.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Rulka, K. (2020). Z dziejów nauczania historii Kościoła we włocławskim seminarium duchownym w latach 1945–2001. Studia Włocławskie, 22, 501–524. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.27

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia