Ks. profesor Józef Szuleta – włocławski kapłan na Uniwersytecie Warszawskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.29

Słowa kluczowe:

badania naukowe, biologia, botanika, dydaktyka, ks. Józef Szuleta, Zakład Botaniki Ogólnej, Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Ks. prof. dr Józef Szuleta (1908–1997) ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. Był wieloletnim profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, organizatorem i kierownikiem Zakładu Botaniki Ogólnej i Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin. Był także profesorem KUL-u, ATK w Warszawie oraz seminariów duchownych we Włocławku i w Warszawie. Zasłynął jako znakomity botanik i wychowawca wielu pokoleń polskich biologów.

W artykule została przedstawiona jego praca dydaktyczno-naukowa oraz prowadzone badania naukowe. Na końcu zaś jego ofiarna działalność kapłańska (duszpasterska).

Jego uczciwość i rzetelność naukowa, zwłaszcza w czasach stalinowskiego zakłamania i terroru, pełna zaparcia i ofiary praca naukowo-dydaktyczna oraz prawość i bezkompromisowość w życiu sprawiły, że ks. prof. J. Szuleta stał się niepodważalnym autorytetem moralnym dla swych uczniów i wychowanków.

Biogram autora

Zdzisław Pawlak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ksiądz rzym.-kat. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Bibliografia

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Akta personalne ks. Józefa Szulety.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Ks. Józef Szuleta. Dokumentacja.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta Gimnazjum i Liceum im. Piusa X.

Szuleta J., Les cellules a tannin dans la moelle de sureau (Sambucus nigra), „Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences”, 204(1937), s. 711–713.

Szuleta J., Über die Gerbstoffbehälter bei Sambucus nigra L., „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, Wydział IV, 31(1938), s. 183–210, pl. 1; toż w osobn. odb.

Szuleta J., Cyto-chemiczne zmiany drewna sosnowego pod wpływem grzybów Poria vaporaria Fr., Poria Vaillantii (De Cand.) Fr. i Merulius lacrymans Fr., „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”, 18(1947), nr 2, s. 1–21.

Szuleta J., W sprawie centrosomów u Caprifoliaceae, „Sprawozdania IV Wydziału Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, 43(1950–1951), s. 1–4.

Szuleta J., Effects of the aqueaus extract from Poria obliqua Bres. on the roots of Allium cepa L., Vicia faba and Tradescantia zebrina Lond, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”, 30(1961), z. 3–4, s. 457–460.

Szuleta J., Profesor Zygmunt Wójcicki (1871–1941), „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. Seria B, 1967, nr 13, s. 67–86.

Bagrowicz J., Ocalić pamięć. Okruchy wspomnień ze studiów w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, Włocławek 2018.

Bejze B., Ks. Prof. Józef Szuleta (1908–1997), „Studia Philosophiae Christianae”, 33(1997), z. 2, s. 186–189.

Franz M., Janicki T., Magowska A., Uniwersytet [im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] w czasie wojny 1939–1945, Poznań 2019.

Górska M.A., Wspomnienie o księdzu profesorze Józefie Szulecie, „Ateneum Kapłańskie”, 128(1997), s. 421–424.

Górska M.A., Tarkowska J.A., Wierny prawdzie i człowieczeństwu, Częstochowa 2001.

Pawlak Z., Szuleta Józef, w: „Studia Włocławskie”, t. 3, Włocławek 2005, s. 175–177.

Pawlak Z., Z dziejów nauczania filozofii w seminarium duchownym we Włocławku, Włocławek 2019.

Rulka K., Losy księgozbiorów profesorskich seminarium duchownego we Włocławku w XX wieku, w: Wokół słowa drukowanego i pisanego, Miłkowice 2016.

Sroka S.J., Szuleta Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 49, Warszawa – Kraków 2013–2014, s. 272–273.

Tarkowska J., Ks. prof. dr Józef Szuleta (1908–1997), „Wiadomości Botaniczne”, 41(1997), z. 3–4, s. 83–84

Ważny J., Wspomnienie o Księdzu prof. dr. Józefie Szulecie (1908–1997), „Sylwan”, 141(1887), z. 10, s. 125–126.

Wnuk M., Szuleta Józef ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, Lublin 2018, s. 440.

Opublikowane

2020-06-03

Jak cytować

Pawlak, Z. (2020). Ks. profesor Józef Szuleta – włocławski kapłan na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Włocławskie, 22, 542–562. https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.22.29

Oznaczenie wydania

Dział

Vladislaviensia